marți, 18 octombrie 2016

DOSARUL 1984

O mie nouă sute optzeci şi patru, scris şi 1984, este un roman politic creat de George Orwell în 1948 şi tipărit în 1949. Acţiunea romanului are loc într-un viitor distopic şi prezintă o parte din viaţa intelectualului Winston Smith sub opresiunea guvernului totalitarist al Oceaniei. Principala figură a romanului, Big Brother, a devenit o figură metaforică a regimului poliţienesc, precum şi a reducerii libertăţilor!

Nu pot să am pretenţia ca toată lumea să fi citit acest roman clasic... Dar, nici nu pot să nu observ similitudinile între titlul acestuia şi Dosarul 1984/290/2016, aflat pe rol la Judecătoria Reşiţa pentru Răspundere civilă delictuală, neandeplinirea conditiilor prev. de art. 998-999 C.civ.!

Conform art.998 Cod civil, orice fapta a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a facut să-l repare, iar potrivit art.998 Cod civil, omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi cel cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa.

În Noul Cod Civil actualizat 2016 - Legea 287/2009, la Art. 1357 - Condiţiile răspunderii: (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvîrşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.

Pentru a putea fi angajată răspunderea civilă delictuală (directă sau indirectă), cele patru condiţii - existenţa prejudiciului, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia - trebuie întrunite cumulativ (Trib. Bucureşti, s. a IV-a civ., dec. nr. 2325/1996, în C.P.J. 1993-1997, p. 152). Şi persoana juridică este îndreptăţită să solicite despăgubiri pentru prejudiciul adus imaginii sale, fiind însă necesar a face dovada întrunirii condiţiilor cerute de lege pentru angajarea răspunderii civile delictuale (C.A. Timişoara, s. civ., dec. civ. nr. 348/2011, portal.just.ro). Din cuprinsul art. 1357 rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se impune a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) existenţa unui prejudiciu; b) săvîrşirea unei fapte ilicite; c) existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu;

Prejudiciul, ca element esenţial al răspunderii delictuale, constă în rezultatul, în efectul negativ (material sau moral) suferit de o anumită persoană, ca urmare a faptei ilicite săvîrşite de o altă persoană (C. Stâtescu, C. Bîrsan, TGO, p. 145). Ceea ce nu s-a dovedit în speţă a fost existenţa prejudiciului şi în ce constă acesta.

Fapta ilicită poate fi considerată ca fiind un act de conduită prin săvîrşirea căruia se încalcă regulile generale de comportament în cadrul societăţii, stabilite prin lege. Fapta ilicită implică trei elemente: unul material, altul de natură psihologică şi un al treilea de ordin social. Sub aspect material, fapta ilicită se relevă prin săvîrşirea ei cînd nu trebuie comisă, sau prin omisiunea de a fi săvîrşită atunci cînd există obligaţia de a acţiona. Din punct de vedere psihologic, fapta ilicită se relevă prin conduita aleasă: de a acţiona, cînd este interzis, şi, dimpotrivă, de a nu acţiona, în ipoteza în care trebuie întreprins ceva. în fine, sub aspect social, fapta ilicită se prezintă ca fiind reprobabilă şi societatea în care trăieşte autorul cere sancţionarea acestuia (G. Duroc, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş, 2000, p. 65-66).

Stabilirea şi cuantumul despăgubirilor pentru prejudicii aduse onoarei sau demnităţii unei persoane, presupun o apreciere subiectivă din partea judecătorului care, însă, trebuie să aibă în vedere anumite criterii obiective, rezultînd din cazul concret dedus judecăţii, gradul de lezare al valorilor sociale ocrotite, să aprecieze intensitatea şi gravitatea atingerii aduse acestora.

Prejudiciul moral presupune atingerea unei valori morale. Pentru a evalua gravitatea atingerii este deci pertinentă aprecierea importanţei valorii lezate. Valoarea presupune un subiect valorizator. Importanţa individuală a unei anumite valori morale se determină în raport cu concepţiile subiectului valorizator; aceste concepţii sunt decisiv influenţate de educaţie, de poziţia socială, de mediul social în care evoluează. Cum reclamanta deţine o poziţie profesională deosebită, prejudiciului cauzat onoarei şi demnităţii sale, dublat şi de prejudiciul de imagine ce i-a fost pricinuit în mediul social în care îşi desfăşoară activitatea, ar necuantificabil?

În speţă, reclamanta din Dosarul 1984 consideră că prin publicarea în data de 19.04.2016 a unui articol care conţine afirmaţii denigratoare, defăimătoare, ironice, batjocoritoare şi mincinoase la adresa sa, i-a fost încălcat dreptul la onoare, demnitate, reputaţie şi imagine.

Reclamanta analizează afirmaţiile "autorului" şi nu ale pîrîtului care, în calitate de redactor-şef al publicaţiei on-line şi-a însuşit afirmaţiile din articolul publicat iniţial de ZiuaNews, articol  re-publicat de pîrît. De asemenea, reclamanta, inducînd în eroare instanţa, pretinde că în paragraful final pîrîtul susţine că aceasta "ar face obiectul unui dosar penal", fapt total neadevărat! Ba mai mult, reclamanta consideră că stilul "ironic şi batjocoritor au prezentat-o în conştiinţa publică într-o lumină negativă, ca fiind o persoană nedemnă din punct de vedere moral şi profesional pentru funcţia pe care o deţine, aspect care în mod evident a adus atingere imaginii instituţiei al cărei manager este aceasta. Mai mult decît atît, cu scopul de a se crea o lipsă de respect în cadrul conştiinţei publice şi a angajaţilor instituţiei pe care o conduce reclamanta, s-a încercat inducerea ideii că prin funcţia pe care o deţine îşi satisface orgoliul din din bani publici" şi "face obiectul unui dosar penal". "Astfel, analiza de ansamblu a articolului trebuie realizată prin raportarea la funcţia publică de manager"... "pe care reclamanta"... "o deţine". Astfel, atingerea adusă onoarei sale prin afirmaţii neadevărate afectează probitatea, buna-credinţă, corectitudinea morală şi spiritul de echitate şi dreptate de care dă dovadă în planul profesional şi al relaţiilor interumane, conducînd la o dezaprobare morală din partea opiniei publice, a ascultătorilor"... "cît şi a angajaţilor şi a persoanelor care se adresează instituţiei pe care o conduce. Pîrîtul"... "a urmărit distrugerea reputaţiei reclamantei"... "şi conturarea în opinia publică a unei imagini negative a sa şi a instituţiei publice pe care aceasta o conduce".

În continuare, reclamanta se străduieşte să probeze "reaua credinţă" a pîrîtului pe care, în ură cu cîţiva ani, l-a dat afară din instituţie pe considerente subiective, lăsînd familia acestuia fără nici un venit. Sigur, pîrîtul nu prezenta profilul unui slujbaş supus, iar platforma on-line pe care a construit-o, şi pe care a fost publicat articolul incriminat preluat din ZiuaNews, a apărut ca urmare a necesităţii unei surse de venit pentru sine şi familia sa!

Ca ziarist, pîrîtul a acţionat în numele libertăţii de exprimare cîştigată în România cu jertfe omeneşti în 1989. Libertatea de exprimare este un drept recunoscut şi garantat prin articolul 30 alin. 1 din Constituţia României conform căruia „libertatea de exprimare a gîndurilor, a creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sînt inviolabile”. În egală măsură, art. 10 par. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, garantează libera exprimare: „Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.”

Datoria presei este aceea de a transmite informaţii şi idei cu privire la chestiunile de interes public, iar articolul incriminat se referă exclusiv la interesul public: posibile ilegalităţi privind gestionarea banului public provenit din taxe şi impozite. Faptul că aceste posibile ilegalităţi pot fi comise de persoane publice, angajate în instituţii publice, plătite din bani publici, reprezintă un subiect de interes public major pe care o presă responsabilă şi formatorii de opinie nu le pot trece cu vederea, altfel devenind complici la presupusa faptă!

Speţa 1984, dicolo de dimensiunea orwelliană, prezintă interes cu privire la unele aspecte ale răspunderii civile pentru defăimarea prin presă:
- limitele interne şi limitele externe ale dreptului la liberă exprimare;
- proba prejudiciului moral şi a legăturii sale de cauzalitate cu fapta ilicită;
- stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul moral.

Articolul, publicat de pîrît şi preluat din media naţională, operează cu informaţii verificabile ( Hotărârea nr. 129/29.03.2016 a Consiliului local Reşiţa, estimarea cheltuielilor de re-construcţie şi întreţinere) rezultate chiar din documentele depuse la dosar de către reclamantă: valoarea chiriei în actualul sediu este de aproximativ 6000 de lei/lună, valoarea re-construcţiei viitorului sediu, de peste 300.000 de euro! Un calcul sumar spune că valoarea acestei investiţii reprezintă chiria pe 20 de ani, fără a se lua în calcul cheltuielile de exploatare, taxe şi impozite aferente clădirii şi terenului ce vor trebui achitate integral etc. Aceşti bani au fost aprobaţi şi se vor plăti ODATĂ şi nu în 20 de ani, fără să se ţină cont de oportunitatea imediată a aunui astfel de demers. În cazul unei companii private, oportunitatea este generată de moment, dar atunci cînd operezi cu bani publici, justificările trebuie să ţină seama de alte aspecte. Să zicem că autorul, ZiuaNews, a greşit la calcule... Actionînd în cadrul legal al libertatii cuvîntului, ziaristul nu este ţinut sa probeze adevarul afirmaţiilor publicate, în ceea ce priveşte opiniile, care au prin natura lor, un caracter subiectiv (citat exemplificativ cazul CEDO Lingens & Austria din 08.07.1986), retinîndu-se în plus, la speţă, că asumarea statutului de persoană publică implică şi asumarea riscului expunerii unor aprecieri critice din partea presei, în chestiuni de interes public, al satisfacerii dreptului fundamental al cetăţeanului la informare. În acest caz, instanţa are obligaţia să pună în balanţă dreptul reclamantei la respectarea onoarei şi reputaţiei şi interesul public faţă de libertatea de exprimare, interes în care jurnaliştii joacă un rol esenţial de gardian public.

În final, pîrîtul inserează o informaţie "pe surse" care nu poate fi verificată de ziarist fără a încălca o proprietate privată şi a intra în culpă faţă de Lege, fiind o invitaţie către organele abilitate să cerceteze fapta expusă. Presa are menirea de a publica informaţiile şi ideile care ofensează,şochează sau deranjează. judecăţile operate de ziarist reprezentînd propriile convingeri ale jurnalistului, fără a avea scopul impunerii opiniei publice a opiniilor proprii, în sensul ca acestea ar exprima faptele însele, lăsînd opiniei publice libertatea de a-şi formula propria convingere. Pentru elucidarea cazului este esenţială stabilirea relaţiei ce ar fi existat între reclamantă şi subiectul principal al acelei informaţii "pe surse", un posibil "capăt" fiind http://blog.activewatch.ro/freeex/un-director-al-radioului-public-garanteaza-pentru-un-primar-infractor/

Se observă ca articolul incriminat tratează un subiect de interes public, de interes general şi deosebit de actual pentru societatea românească şi anume, pretinsa coruptie în rîndul responsabililor publici. Prin divulgarea faptelor capabile să intereseze publicul şi prin exprimarea unor opinii referitoare la acestea, pîrîtul a exercitat rolul de "cîine de paza" ce îi revine presei într-o societate democratică, contribuind astfel la transparenţa activităţilor companiilor publice. Reclamanta este o persoană publică, fiind managerul unei astfel de societăţi, motiv pentru care poate fi expusă unei limite mai largi de "critică acceptabilă" la adresa activităţii sale. Libertatea jurnalistica include, în lumina jurisprudentei CEDO posibilul recurs la o doză de exagerare sau chiar de provocare [a se vedea Lindon, Otchakovsky-Laurens şi July împotriva Franţei (GC), nr. 21279/02 şi 36448/02, pct. 56, CEDO 2007 XI, cauza Timciuc împotriva României, cauza Şipoş împotriva României].

În cauza Petrina împotriva României, CEDO reamintea că ,,libertatea de exprimare constituie una din bazele esenţiale ale unei societăţi democratice şi că această libertate este valabilă nu numai pentru " informaţiile " sau " ideile " strînse cu bunavoinţă sau considerate drept inofensive sau indiferente, ci şi pentru acelea ce scandalizează, şochează sau neliniştesc. Astfel, impun pluralismul, toleranţa şi spiritul de deschidere fără de care nu există " societate democratică ". Presa joacă un rol esenţial într-o societate democratică iar o acţiune de publicare a unui articol în ziar constituie o faptă licită, permisă de lege şi protejată. Chiar dacă lectura articolului lasă să se înţeleagă posibilitatea participării reclamantei la o afacere, în concret nu se aduc acuzaţii directe, nu se susţine comiterea vreunei infracţiuni ori a unei alte fapte ilicite de către reclamantă, ci doar se invită organele judiciare abilitate să cerceteze cazul în vederea elucidării unor aspecte rămase necunoscute ziaristului.

Pentru a „restrînge” exerciţiul libertăţii de exprimare trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) să fie prev.de o lege internă publică iar legea să fie previzibilă; b) să fie luată pentru a proteja una din valorile arătate de art.10 parag.2 din C.E.D.O.; c) să fie necesară întro societate democratică,astfel că judecătorul trebuie să argumenteze existenţa unei astfel de nevoi imperioase de neînlăturat atunci cînd condamnă un ziarist sau restrînge în orice mod libertatea de exprimare şi libertatea presei. În susţinerea acestei ultime condiţii se pot invoca cauzele Sunday Times vs.UK6, Observer şi Guardian vs.UK7,Thorgeirson vs. Islanda, Lingens vs.Austria,Schwabe vs.Austria,Dalban vs.România.

Cum aceste condiţii NU EXISTĂ, consider că articolul incriminat reprezintă un demers jurnalistic legitim, care nu poate fi calificat drept un delict civil cauzator de prejudicii, cu atît mai mult cu cît în cauză reclamanta nu a dovedit nici prejudiciul de imagine suferit (aceasta ocupînd în continuare funcţia de manager şi nici legătura de cauzalitate dintre fapta incriminată şi anularea proiectului de mutare a sediului instituţiei.

Posibil ca reclamanta, modelată intelecual şi spiritual de multiplele lecturi filosofice, dar şi de 1984, să considere că libertatea de expresie ca atare nu mai există. Toate gîndurile angajaţilor şi, după cum se demonstrează, ale jurnaliştilor, pîrîţi sau nu, sînt minuţios supravegheate, iar imense afişe, care tronează în instituţie, indică tuturor că „Big Brother stă cu ochii pe tine”! Romanul lui George Orwell, editat în 1949, receptat de foarte mulţi – încă de pe atunci – ca un semnal de alarmă, rămîne şi acum departe de a fi doar o distopie învechită. Există voci care afirmă că, odată cu trecerea anilor, el devine tot mai actual.


luni, 10 octombrie 2016

CRONICA UNUI PROCES ANUNŢAT


În atenţia Parlamentului României, Preşedinţie, CNN, SRR, BBC, SRI, DNA, CNA, APIA, BNR, PCR, CIA, DIA, Tong Cuc 2 Tinh bao quan doi

Stimate Doamne, Stimaţi Domni,

Aş fi trimis aceste rînduri către Dumneavoastră, dacă aş fi fost convins că vă interesează! Cum ştiu sigur că vă doare la o bătaie de obuzier în faţa... nu o voi face! Ba, mai mult: sînt convins că acoperiţi astfel de fapte, "în interesul public". Indiferent de... indiferenţa manifestată, evenimentele se derulează. Aşa se face că, în provincie, marţi, 18 octombrie 2016, va avea loc prima înfăţişare în procesul dintre Taban Sergiu, "în calitate de pîrît" şi "Sgaverdea Laura, în calitate de reclamant, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE - STUDIOUL REGIONAL RADIO REŞIŢA în calitate de reclamant". Obiectul dosarului: acţiune în răspundere delictuală!

Ca jurnalist, nu pot să nu remarc că acest proces se derulează între un alt jurnalist, proprietar al unei platforme locale de informaţii, Reper24.ro, şi administratorul unui studiou regional al celei mai prestigioase instituţii din presa românească din ultimul secol. Ba, chiar cu întregul studiou, ca instituţie de sine stătătoare! Asta reprezintă o performanţă, în sine!

Sigur, ca jurnalist, angajat al Societăţii Române de Radiodifuziune şi ca simplu cetăţean, subiectul în sine mă interesează direct pentru că surse din interiorul istituţiei m-au informat duminică, ieri, că am fost ameninţat direct de administratorul studioului local. Mă sună la telefon CINEVA şi-mi spune că Doamna Administrator va da "la pace" cu Domnul Taban dacă acesta din urmă va recunoaşte în faţa instanţei că toate articolele apărute pe platforma Reper24.ro împotriva L.S. au fost scrise de mine, că eu am pus la cale o campanie de denigrare publică a L.S. şi, în consecinţă, mă fac vinovat, fapt ce mi-ar atrage cercetarea disciplinară şi alte consecinţe derivate din aceasta! Sigur, în aceste condiţii, mă simt obligat să fac cîteva precizări publice, fără pseudonim, cu subiect şi predicat, propoziţii simple, ca să le poată înţelege şi fosta şefă de birou de la Agenţia Domeniilor Statului!

Domnul Taban Sergiu, proprietar al platformei on-line Reper24.ro, este o persoană integră din punct de vedere fizic. Nu e şchiop, are toate degetele la mîini şi picioare, nu a suferit leziuni corporale şi echimoze în ultimele luni, nu poartă proteză, ochi de sticlă sau mînă de cauciuc. În consecinţă, nu se poate spune că asupra sa au fost folosite "motive de convingere" deosebite pentru a publica pe platforma personală un text, sau altul! Presupunînd că aş fi autorul acestor texte, nu l-am putut forţa pe Domnul Sergiu Taban să publice - şi să ilustreze! - un text împotriva voinţei şi convingerilor personale! Ştiu, de la aceiaşi prieteni pe care îi mai am în Radio Reşiţa, că speriat de perspectiva de a ajunge la proces, Domnul Taban şi-a pus cenuşă în cap în faţa redacţiei reunite a postului de radio şi a plasat vina în direcţia convenabilă L.S. De data aceasta, sub jurămînt, Domnul Taban va trebui să repete acele alegaţii fiind pasibil de mărturie mincinoasă (Tăriceanu ştie mai bine!). 

Pe de altă parte, Acţiunea civilă declanşată împotriva Domnului Taban, care "a încălcat dreptul reclamantei ... la onoare, demnitate, reputaţie şi imagine" se referă STRICT la un text apărut în data de 19 aprilie 2016 pe Reper24.ro, text preluat integral, cu specificaţie!, din ZiuaNews.ro. Ca platformă on-line de interes local preluarea este justificată: textul publicat de site-ul central se referă la o persoană publică din aria de competenţă a Reper24, iar republicarea acestuia nu face decît să atragă atenţia cititorilor care nu accesează şi ZiuaNews de acţinile şi faptele unor persoane ce-şi desfăşoară activitatea pe plan local, în zona Caraş-Severinului. E ca şi cum ai prelua o ştire de pe ... ParlamentNews referitoare la o vizită de lucru a deputatului Ioan Benga la Cugir! Sigur, L.S. nu se judecă cu ZiuaNews, o marcă mult prea tare pentru interesele locale ale reclamantei, ci cu Domnul Taban Sergiu, căruia îi cere daune morale de 15.000 de euro!

Sigur, orice om simte nevoia, măcar o dată în viaţă, să experimenteze senzaţiile dintr-o sală de tribunal! Însă, paragraful următor din Acţiunea civilă, te lasă uşor încurcat: se cere instanţei să constate că pîrîtul "a adus atingere imaginii Societăţii Române de Radiodifuziune - Studioul Regional Radio Reşiţa, prin publicarea" unui articol "la adresa managerului"L.S., drept pentru care Studioul cere 20.000 de euro "reprezentînd prejudiciu pentru atingerea adusă imaginii reclamantei".

Nu pot să nu remarc două aspecte: "statul sînt eu", adică eu, managerul de top sînt instituţia publică (conform Legii!) şi mă revolt pe persoană fizică, născută la data de 5 iunie 1971, lezată moral de vreo 15.000 de euro, şi pe persoană juridică, născută la data de 8 august 1996, de vreo 20.000! Pe de altă parte, INSTITUŢIA constituită Parte Civilă în acest proces este, conform dosarului depus la instanţă, o entitate abstractă: să fie vorba de ultimul etaj al Camerei de Comerţ? De un Comitet al Oamenilor Muncii? De un Sindicat? De Salariaţii solidari cu managerul de top? De o decizie a Comitetului Director al Studioului Regional? Greu de spus! E ca şi cum extratereştrii ar da în judecată pămîntenii că au permis omului de neanderthal să evolueze şi să ocupe demnităţi publice! Sigur, o astfel de entitate eterică nu poartă răspundere juridică. Dar, Comitetul Director, în cazul în care a existat o şedinţă şi s-a luat o astfel de hotărîre? În al treilea rînd, Domnul Taban nu scrie nicăieri că "RRR e curvă", sau mai rău "RRR a organizat concurs intern de promovare pe post în care s-a cerut, total ilegal!, cunoaşterea limbii franceze nivel cimitir Père-Lachaise 2, pe stînga"! Nimic din toate astea! Dar, se constituie parte civilă!

La dosarul cauzei sînt ataşate mai multe copii xerox ale articolelor apărute în Reper24 pentru a proba reaua credinţă a Domnului Taban! Sigur, în decursul timpului, L.S. nu a cerut drept la replică niciodată, conform legii! Nici măcar atunci cînd, în 11 noiembrie 2015, Domnul Taban scria: "Despre Laura Sgaverdea am aflat că a luat cu un dezolant 5 şi ceva bacalaureatul (pe atunci încă se putea), după studiile făcute la seral şi o facultate executată pe sărite. De altfel, în discuţiile purtate în redacţie şi relatate ulterior pe surse, Sgaverdea recunoştea că fostul preşedinte al Senatului Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa, profesorul universitar Marian Mihăilă, ar fi insistat de mai multe ori pe lângă ea să facă un master în management. Până la urmă „diva“ a cedat insistenţelor. Aceeaşi Laura Sgaverdea recunoştea cu nonşalanţă în faţa subalternilor din redacţionalul radioului că n-a fost prezentă la UEM Reşiţa la niciun curs predat pentru obţinerea masterului, dar că la disertaţie ar fi primit într-o primă fază nota 8, acordată din partea aceluiaşi Mihăilă pentru prestaţia orală. „Eu vreau 9!”, i-a transmis scurt Sgaverdea, dovadă a faptului că tehnica negocierii era familiară între ea şi „marele orator“. Zis şi… 9 s-a făcut".

Sigur, nu a ataşat nici replicile date pe postul public!!!, sau pe site-ul oficial al instituţiei, precum cea din martie 2016 în care scrie despre "mîncătorii de rahat"!!! Pe site-ul oficial al radioului public! Salvaţi Cultura! Evident, textul cu pricina a fost retras, există însă copii şi, vorba unui lider de sindicat, în internet lasă urme! Evident, CNA-ul nu s-a sesizat la un astfel de abuz! Că Domnul Taban îşi permite să folosească felurite licenţe literare pe site-ul personal (al lui, proprietate, cu banii de pampers ai copilului, sau cu o donaţie din venitul pe o oră al extraordinarului său naş!) este o problemă personală şi de audienţă al acestuia. Dar, că Doamna L.S. îşi permite să folosească site-ul instituţiei publice în care este angajată pentru a-şi regla conturile personale, e deja o problemă care ţine de Comitetul Director local, de Consiliul de Administraţie, de superiorii Domniei Sale care dacă nu au sancţionat astfel de derapaje se presupune că le acceptă!

Sigur, la dosarul cauzei nu sînt depuse şi alte copii privind "moralitatea" lezată a administratorului studioului. Precum documentul cu antet aflat în Dosarul 3445/115/2015, adică o recomandare de "bună purtare" din partea L.S. în favoarea fostului primar al Reşiţei, Mihai Stepanescu condamnat PENTRU CORUPŢIE, faptă sesiztă de ceva vreme de jurnalistul Cristian Franţ. Evident că o astfel de hîrtie a fost menită să demonstreze judecătorilor "buna credinţă" a inculpatului, iar în virtutea relaţiilor excelente la nivel personal între cei doi, a posibilelor favoruri etc, s-a eliberat cu antet! Aici, avem o problemă: SRR a adoptat Strategia Naţională Anticorupţie, iar un manager al său sprijină, în numele instituţiei, un personaj condamnat pentru corupţie, recomandarea încălcînd această strategie adoptată. Se reiau întrebările anterioare: recomandarea aflată la dosarul menţionat, a fost eliberată şi semnată de L.S., cu acordul Comitetului Director al RRR? Cu acordul Consiliului de Administraţie? Cu acordul şefului direct al fostei juriste de la ADS? Dacă DA, atunci TOATE aceste entităţi sînt solidare, în pix, cu condamnatul Mihai Stepanescu! Dacă NU, cred că s-ar impune o cercetare mai amănunţită, poate chiar din partea Comisiilor de Control ale Parlamentului!

P.S. Atrag atenţia persoanelor tentate să pună semnul egalităţii între remarcile făcute la adresa administratorului RRR şi instituţia publică respectabilă şi de o aleasă ţinută profesională SRR, să nu o facă! Ludovicii au murit demult! Statul NU sînt eu: L.S, M.M., Z.Z, C.R, etc! Se întîmplă şi erori. Nu poţi împuşca un om pentru că e bolnav de gripă!

marți, 27 septembrie 2016

TEME PENTRU ACASĂ

ISTORIE

La 10 martie 1661, a doua zi după moartea lui Mazarin, Ludovic al XIV-lea rege al Franţei şi al Navarrei, i-a convocat pe oamenii care conduseră Franţa sub comanda fostului prim-ministru: Le Tellier, cel care reformase armata, Fouquet, strălucitul şi periculos de ambiţiosul superintendent al finanţelor, Séguier cancelarul, Brienne şi Lionne, care se ocupaseră împreună de politica externă. Regele în vîrstă de 22 de ani i-a informat cu răceală că a venit vremea să guverneze el însuşi. În următorii 54 de ani, din cei 72 de ani de domnie– cea mai lungă domnie din istoria europeană - Regele Soare a fost propriul prim-ministru, pentru că “Statul sînt eu!”

Spre deosebire de cei care au adoptat, azi, prin comportament absolutismul monarhic, Ludovic al XIV-lea şi-a cîştigat respectul soldaţilor săi, de la gradele cele mai mari pînă la cele mai mici, demonstrîndu-şi propria abilitate ca soldat! Astăzi, cei care se confundă cu Statul, Instituţia Sucursala etc., cei care îndrăgesc şi zicala proletară: "dai în mine, dai în fabrici şi uzine", nu sînt decît nişte bieţi mediocrii care-şi cîştigă notorietatea agăţîndu-se de prestigiul unor simboluri. Unele de la 1928!

GRAMATICĂ

Se dă propoziţia simplă: "Adrian are bube". În care Adrian este subiect. Comentînd această propoziţie, constatăm că Adrian este o victimă. Este purtător de bube, buba devenind subiectul principal al propoziţiei simple.

BIOLOGIE

Paraziţii sînt specii vii care trăiesc în interiorul unui organism viu (gazdă), hrănindu-se cu substanţele nutritive ale acestuia. La nivelul UNUI organism există cîteva zeci de paraziţi. Unii au dimensiuni foarte mici, sînt discreţi iar altii pot fi observaţi cu ochiul liber şi pot fi chiar şi auziţi. Paraziţii eliberează toxine în sange, reducînd rezistenţa organismului în lupta cu afecţiunile, astfel, aceştia nu numai că provoacă afecţiuni dar agravează şi afectiunile deja existente. Unii paraziţi sînt aduşi din medii externe. Alţii aparţin gazdei şi s-au transformat după ce au suferit mutaţii favorizate de predispoziţii celulare. Cei mai cunoscuţi paraziţi intestinali sînt libricii. Aeştia se unflă, cresc, se dezvoltă, sugînd resurse importante din organisul gazdă, pierd "uzul raţiunii" şi au impresia că sînt buricul pămîntului.

De regulă, tratamentul paraziţilor - aici vorbim şi despre păduchi, ei care sătui fiind ies în frunte ca să rîgîie ostentativ! -  se realizează cu uşurinţă, însă afecţiunea reapare la scurt timp dacă sursa de infecţie încă există. Gazda parazitului este Victima care se poate însănătoşii dacă parazitul este extirpat. Oricît ar încerca, Parazitul nu poate fi Gazda!

ARITMETICĂ

Mulţimea numerelor întregi este reuniunea dintre mulţimea numerelor naturale cu mulţimea numerelor opuse lor. Mulţimea numerelor întregi se notează cu Z. În Z nu există nici un prim element şi nici un ultim element. Deşi mulţimea se notează cu Z, fiecare număr este distinct: 1,2,3... sau -1, -2, -3... Are identitattea lui. Aşadar, 1 nu este egal cu Z! Unii aşa au impresia!

CIVICA

Conform dexonline.ro, COLABORAȚIONÍST, -Ă, colaboraționiști, -ste, s. m. și f. este Trădător de țară care a colaborat cu cotropitorii.  Colaboraționiștii făceau parte din cea mai detestată categorie umană, fiind în stare să vîndă pe oricine pentru bani, funcții și pentru asigurarea traiului zilnic. Odată încheiate ostilitățile militare, colaboraționiștii au fost aduși în fața instanțelor. Oamenii mici, incapabili să realizeze ceva în viața lor prin forțele proprii, s-au pus în slujba ocupantului. Femeile franceze care se împrieteneau cu soldații naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au fost ostracizate, umilite în public și tunse în plină stradă. Au existat mai multe tipuri de acuzaţii pentru care femeile au fost umilite: politice - manifestau susţinere pentru ocupant, financiare - au obţinut avantaje profesionale sau contracte de afaceri -, personale - au avut relaţii amoroase sau de amiciţie cu membrii forţelor de ocupaţie. Istoria ne dovedeşte că aceşti colaboraţionişti au fost mult mai răi decît ocupantul. Făceau exces de zel în prigonirea indigenilor pentru a "face frumos" în ochii invadatorului. Prigoana, delaţiunea, intimidarea, anchetarea discreţionară, pedepsirea regulată, privarea de drepturi au fost întotdeauna metodele preferate de colaboraţionişti în relaţia cu ceilalţi indivizi din societate.

RELIGIE

Ar trebui să vorbim despre BUNUL SIMŢ. Din păcate, această lecţie se predă EXCLUSIV celor ce îl deţin. Altfel, e pierdere de vreme! Totuşi, Bunul Simţ înseamnă rațiune, Bunul Simţ înseamnă compasiune, Bunul Simţ înseamnă bună înţelegere, Bunul Simţ înseamnă altruism, Bunul Simţ înseamnă armonie, Bunul Simţ înseamnă grijă pentru viitor, prin acţiune în prezent. Bunul Simţ înseamnă conștiință! Nici Conştiinţă nu există! Morală, nici atît!

ABC BUSINESS

Ex. 1 - Nu poţi să înveţi despre cum să fii cel mai bun, atunci cînd ai pretenţia că EŞTI cel mai bun şi nu mai ai nimic de învăţat! Cînd lumea începe şi se termină cu tine! Cînd tu, corigentul clasei, dai lecţii de performanţă profesională celor care au performat în domeniu.

Ex.2 - O întreprindere primeşte buget anual 3 lei de la acţionari pentru realizarea unui produs unic pe piaţă. Managementul întreprinderii, de comun acord cu liderul de sindicat, investeşte în producţie doar 1 (un) leu şi realizează un produs comun în care nu se mai regăseşte înglobată cercetare, inovaţie, documentare etc. Se face economie la materiale, forţă de muncă, transport şi comunicaţii. Un leu este utilizat pentru prime, călătorii şi alte beneficii de către management şi conducerea sindicală. La final de an, conducerea raportează BENEFICII, în cel ai bun an de la lansarea pe piaţă a întreprinderii. Produsul realizat este unul COMUN care nu mai îndeplineşte normele tehnice din caietul de sarcini. Clienţii fideli sînt nemulţumiţi, dar întreprinderea rămîne lider de piaţă din inerţie. ÎNTREBARE: de ce ar trebui să contribuie acţionarii anual cu 3 lei, cînd producţia se poate realiza cu un singur leu?

duminică, 18 septembrie 2016

BOALA VACII NEBUNE

O ştire de "noaptea minţii" se strecoară, în ultima săptămînă, între Boureanu şi DNA: Comisia Europeană a publicat Regulamentul delegat (UE) 2016/1612 privind acordarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, stabilite la un cuantum de 14 euro/100kg de lapte de vacă, cu o limitare la un volum total de reducere a livrărilor de lapte care corespunde sumei de 150 milioane euro, reiese dintr-un comunicat remis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Adică, fermierul român primeşte subvenţii ca să-şi reducă producţia de lapte! Poate fi o justificare embargoul rus, pentru că anumite produse care ajungeau acolo rămîn în UE, dar blocul comunitar afirmă că exporturile de produse agroalimentare au crescut cu 10% către alte destinații. Pe de altă parte, România este invadată de lapte din statele comunitare.
 
Embargoul impus de Federaţia Rusă, eliminarea cotelor de lapte în Uniunea Europeană şi încetinirea economică a Chinei au permis creşterea producţiei peste nevoia de consum, cu consecinţe directe. Semnele au început să apară încă din aprilie 2014, adică atunci cînd Dacian Cioloș a fost comisar european pentru Agricultură, și s-au accentuat în 2015.
 
În România, problemele sînt altele: există, pe de o parte, o subproducție de lapte materie primă, iar pe de alta, o fluctuație a cantităților disponibile vara, respectiv iarna. Niciuna dintre aceste probleme nu există în țările din vestul Europei.
 
Surplusul de lapte materie primă din țările cu producții mari şi-au căutat loc pe piețele din Est, și în România. Fermierii români s-au retras în fața marilor producători europeni de lactate și au decis să își taie animalele, din cauza scăderii prețului la lapte, provocat de supra-producție. Asta în timp ce în România intră tot mai multe importuri de de lapte brut!
 
Eliminarea, de la 1 aprilie 2015, a cotelor de lapte în UE a dus la dispariţia a zeci de mii de mici ferme de lapte din România. Procesatorii și producătorii medii se zbat să găsească soluţii de supravieţuire, iar marile companii multinaţionale au avut doar de cîștigat.  Liberalizarea cotelor de lapte au favorizat fermierii din Germania, Polonia, Danemarca etc. Ei conduc Europa, ei trasează regulile! România nu a fost pregătită să intre pe Piața Comună, a intrat ca o fată naivă și desculță, crezînd ca umblă cîinii cu covrigi în coadă, dar realitatea a fost alta.
 
Potrivit ultimului raport al Comisiei Europene pe piaţa alimentelor, România, Estonia şi Lituania sînt statele unde s-au raportat cele mai multe tăieri de vite din UE, în ultimele luni.
 
Prețurile primite de fermieri pe lapte la poarta fabricii sînt foarte mici și duc la închiderea fermelor: la poarta fermei prețul a scăzut cu 30% — 40%, însă la raft prețurile nu au coborît nici în urma reducerii TVA.
 
În 2013, România era pe locul zece în Uniunea Europeană din punct de vedere al numărului de vaci, cu un şeptel de două milioane de bovine, dar la producţia de lapte era abia pe locul 18, potrivit oficiului european de statistică, Eurostat. Doar 22% din laptele produs de fermierii români ajunge să fie procesat în fabricile locale, conform unui studiu realizat de Eurostat, România înregistrînd, astfel, cea mai mare ruptură între fermă şi fabrică la nivel european. Media UE de procesare în fabricile locale era în 2013 de 92%.
 
Cantitatea de lapte brut importat a crescut cu 54,1% (13.390 tone) în trimestrul I din 2016 față de aceeași perioadă a anului trecut, totalizînd 38.120 tone, în timp ce în luna martie s-a majorat cu 62% (4.874 tone), pînă la 12.734 tone, comparativ cu perioada similară din 2015, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În țară ajung oferte de brînză din Germania, de exemplu, adusă pe filieră poloneză, la prețul de 1,20 de lei kilogramul, brîznă care apoi e ambalată și comercializată sub diferte branduri.
 
Toate aceste date ilustrează un tablou sumbru: dispariţia producătorului român de lapte! Din cei 10 mari producători de lapte de pe piaţa românească, doar ocupanţii locurilor 9 şi 10, adică Simultan şi Lactag mai sînt în proprietatea unor companii autohtone, cu capital românesc. Primele opt locuri sînt deţiute de multinaţionale.
 
Iar guvernanţii, indiferent care au fost ei, au asistat pasivi şi complice la acest demers! Potrivit producătorilor, laptele care în Vestul Europei nu poate fi introdus pe piaţă, îl aduc în România ca fiind de bună calitate. Atunci cînd s-au făcut comisii comune de verificare a laptelui din import, 80 - 90% nu a corespuns. Cînd controalele au fost făcute numai de către autorităţile statului, 80% a corespuns!
Este mai ușor pentru procesatori să primească la poarta unităților tone de lapte din import, pentru procesare, decît să colecteze laptele de la fermele mici din România, răspîndite prin toată țara. Statul inchide ochii importurilor, favorizîndu-le în detrimentul producatorilor autohtoni!
 
Preţul mediu de achiziţie al litrului de lapte la poarta fermei, de către procesator, a fost 1,18 lei pe litru în octombrie 2015, la care se adaugă costurile de procesare care variază între 0,3 lei şi 1 leu, preţ care include analize, costul de procesare, ambalajul, diferenţa fiind reprezentată de TVA şi marja de venit a supermaketurilor. Dacă ne uităm pe lista prețurilor la lapte din Uniunea Europeană, vedem că sînt statele baltice cu 14 — 15 eurocenți pe litru, cel mai ieftin, noi figurăm cu 24 eurocenți pe litru, în timp ce prețul mediu este de 30 — 31 eurocenți pe litru. De la fabrica procesatoare şi pînă la raft preţul creşte de aproape 5 ori, diferenţa de preţ incluzînd analizele, procesarea, ambalajul, plata taxelor plus adaosul practicat de supermarketuri pentru servciile de vînzare a unui litru de lapte. Preţul laptelui este influenţat de procesatori în proporţie de 25-30%, restul este influenţat de ce se întâmplă în supermarketuri. Nu poţi să comentezi pentru că te delistează, dacă te delistează nu mai poţi să vinzi marfa...
Din 2007 pînă în prezent şeptelul de bovine a scăzut cu 30%, pînă la 2,07 milioane de capete de animale în 2014, potrivit celor mai recente informaţii disponibile. Laptele românesc provine în prezent de la 1,7 milioane de vaci, deși în trecut în România erau peste șapte milioane de capete. Fermele perfomante, comerciale, ajung și la 14 tone de lapte pe an, cu o medie de 9 — 10 tone, însă dețin doar 200.000 de vaci cu lapte, diferența fiind la fermele mici, care au o medie de numai 3 — 4 tone pe cap de vacă. În aceste condiții, Finlanda, cu un șeptel de un milion de capete, a produs de 2,5 mai mult lapte decât România: 1,5 milioane de tone față de 0,62 milioane de tone, în primele zece luni ale anului 2013. În Germania, media este de opt tone pe cap de vacă, în Danemarca de nouă tone pe cap de vacă, iar în România, cumulat, ajungem doar undeva la patru tone. Ei sînt mai competitivi, dar laptele românesc, mai ales din zona de munte, este un produs excepțional, pentru că este produs cu floră spontană curată, nu s-au folosit chimicale, nu se stropește cu pesticide.  
 
A guverna înseamnă a asigura "mai binele" pentru poporul tău, nu de a-l îngenunchia în faţa vecinilor! Cîţi din actualul Legislativ, din guvernele care s-au perindat, din preşedinţii care şi-au luat, sau au dat, ţara înapoi, s-au gîndit la problemele fundamentale ale oamenilor? Drumul laptelui este doar un exemplu! Realizează, oare, vacile nebune din fruntea ţării că sîntem pe tobogan?

joi, 8 septembrie 2016

DEZVĂLUIRE INCREDIBILĂ: DNA CHEAMĂ LA AUDIERI PE PREŞEDINTELE AMERICAN BARACK HUSSEIN OBAMA

Victor Ponta e pus sub urmărire penală și sub control judiciar de DNA sub acuzația că ar fi folosit influența ori autoritatea în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și  complicitate la infracțiunea de spălare de bani. Concret, Victor Ponta ar fi primit de la Sebastian Ghiță, prin interpuși, suma de 220.000 de euro care ar fi fost folosită pentru ca Tony Blair, fost premier al Marii Britanii, să vină la București pentru a-l ajuta pe Victor Ponta în campania din 2012. Adică, Victor Ponta s-a pozat cu fostul premier britanic şi i-a crescut cota!

Tony Blair a oferit o reacție pentru Antena 3, prin intermediul purtătorului său de cuvînt.

”Domnul Tony Blair a fost invitat în România să țină un discurs despre viitorul Europei la invitația Fundației Multimedia pentru Democrație locală. Suma pe care a primit-o a fost donată, în integralitate, pentru actele caritabile pe care Tony Blair le face.”, anunță Antena 3.

DNA pare să-şi depăşească atribuţiile legale... Nasol, pentru ambii premieri!

Am să fac acum o dezvăluire incredibilă! Socrul lui Victor Ponta, Ilie Sârbu, pe vremea cînd locuia în Blocul IPEG-ului, la Caransebeş, avea în dulapul din dormitor, între prosoape şi săpunurile AMO, aduse de la Oraviţa, din Piaţa de Sîrbi, cîteva sute de lei, bune, pentru zile negre! După mascarada din decembrie 1989, Sârbu a schimbat banii în valută, ca să nu ajungă să-şi cumpere un aspirator din ei! Peste ani, acei bani au ajuns în posesia cuplului Victor-Daciana care i-au folosit în deplasarea de la Washington cînd "s-au pozat" cu soţii Obama, la o cină! Deoarece nu cuosc provenienţa banilor pe care Ilie Sârbu îi ţinea sub prosoape, solicit DNA să-l audieze pe Barack Obama care s-a lăsat fotografiat cu Victor Ponta, oferind, în acest fel, acestuia din urmă, avantaje electorale!

Este important pentru democraţia planetară, ca după ce va termina curăţenia în România, DNA să pună ordine şi în alte părţi ale lumii!

joi, 1 septembrie 2016

GHICITOARE COPY-PASTE

Dragi prieteni, ghiciţi CINE s-a întors să mă muşte, cu proteza, de cur? CINE mă acuză că "în ultimul timp se inspira de la noi de pe site, uneori chiar cu copy-paste"? Să fie, oare, aceeaşi manageriţă de instituţie publică care, agaramată fiind, face copy-paste cu virgula între subiect şi predicat, înebunită să facă trafic? Deh, de la o anumită vîrstă, îţi cam scade traficul... Să fie oare aceeaşi manageriţă de instituţie publică care a sărbătorit 20 de ani de existenţă în Banat cu artişti de la Craiova? Să fie, oare, aceeaşi manageriţă de instituţie publică care şi-a dat primele examene de competenţă profesională la Armando, în Caransebeş? Să fie, oare, aceeaşi manageriţă de instituţie publică care se crede pe propria ei moşie, umilind şi desconsiderînd slujbaşii acelei instituţii, de la propria secretară la oameni de încredere? Să fie, oare, aceeaşi manageriţă de istituţie publică care a dovedit că poţi să fii şi mediocru ca să reuşeşti în viaţă, dacă ai mult tupeu şi puţin, foarte puţin caracter? Să fie, oare, aceeaşi manageriţă de instituţie publică care foloseşte instituţia, site-ul şi resursele în scop personal, pentru propriile toane şi ambiţii venale fără să o întrebe nimeni cum stă cu sănătatea? Nu cu rinichii, cu mansarda! Să fie, oare, aceeaşi manageriţă de instituţie publică care, nici dacă s-ar naşte a doua oară, nu ar putea avea performanţele profesionale ale subordonaţilor săi?

Şi pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume...

vineri, 26 august 2016

Radio România, la Festivalul Internațional al Filmului Militar din Polonia

Un documentar video al Radio România a fost selectat de juriul Festivalului Internațional al Filmului Istoric și Militar din Polonia pentru participarea în competiția desfășurată la Varșovia, ce va desemna la mijlocul lunii septembrie cele mai bune producții care au subiecte militare.

Festivalul se află la cea de-a șaptea ediție, iar Radio România a fost selectat pentru a doua oară în concurs, alături de case de producție și televiziuni din întreaga lume. Anul trecut, cei doi corespondenţi de război, Mario Balint şi Ilie Pintea, au înscris în concurs filmul România în Afghanistan.

Documentarul ”Bătălia de la Nassiriyah” a fost produs de Radio România Actualități în anul 2013, atunci când s-au împlinit zece ani de la prima luptă în care a fost angajată Armata Română după cel de-al doilea război mondial.

Realizat atât în varianta radiofonică, dar și în format video, documentarul spune în premieră și în exclusivitate povestea acestei lupte, relatată chiar de către cei care au luat parte la ea.

Documentarul, care îl are ca producător pe Nicu Popescu, a fost realizat de Ilie Pintea și Mario Balint, după o idee de Radu Dobrițoiu, corespondent de război al Radio România, care a relatat despre această bătălie chiar de la fața locului, din Irak, unde însoțea trupele române.

Imaginea și montajul sunt semnate de Ilie Pintea, iar documentarul a fost realizat într-o manieră în care interlocutorii spun povestea acestei lupte fără nici un element de fundal al realizatorilor.

Pentru prezentarea în festival, traducerea în limba engleză a fost asigurată de Alexandru Zugravu.

Pentru realizarea acestui film, jurnaliștii s-au întâlnit cu militarii care au participat direct la această confruntare, din cadrul Batalionului ''Scorpionii Roșii'' de la Craiova, dar și cu cel care i-a comandat pe câmpul de luptă, generalul Nicolae Ciucă – actualul șef al Statului Major General – și cu fostul ministru al apărării, Ioan Mircea Pașcu.

După difuzarea pe site-ul Radio România, documentarul a fost preluat și citat de către agenții de presă și publicații naționale, de către site-urile de specialitate din domeniul militar, dar și de către televiziuni naționale, care au preluat fragmente din producția Radio România Actualități.

”Bătălia de la Nassiriyah” nu este prima producție video a postului național de radio, iar acest documentar a fost urmat de o serie de reportaje multimedia realizate în exclusivitate în ultimii trei ani în Afganistan de către corespondenții noștri, disponibile pe site-ul Radio România Actualități.

vineri, 19 august 2016

ROMÂNIA: între un atac de guerilla şi o lovitură nucleară, cîteva atentate în două săptămîni

Despre faptul că mass-media este o armă distinctă în noul război hibrid, la fel precum artileria, iar jurnaliştii sînt un fel de infanterişti ai acestei arme, scriu de ceva vreme. De altfel, presa a constituit o armă redutabilă în mîini dibace, încă din secolul 19! Doar cu mass-media cîştigi bătălia pentru minţile şi sufletele adversarilor tăi, dar şi a propriei populaţii.

România este în mijlocul unui astfel de război şi sîntem, ca de obicei, în pielea goală! Nepregătiţi! "Armata română, admirabil de dezorganizată", rostea Generalul Berthelot, celebrele cuvinte. Peste decenii, generalul devine stradă, iar instituţia dominantă nu rosteşte nimic! Semn că dezorganizarea vine din noi!

Ieri, peste România s-a abătut atacul nuclear, anticipat de unii încă din aprilie. Site-ul EURACTIV, "apropiat", "sprijinit", "ajutat", "tolerat", "combinat" de instituţiile europene de la Bruxelles, publică informaţia bombă: americanii transferă armele nucleare de la baza turcă din Incirlik, la Deveselu. România devine, astfel "putere nucleară"! Informaţia vine la mai puţin de două săptămîni după ce televiziunea britanică Sky News arăta telespectatorilor că ţara noastră este paradisul traficanţilor de arme, ideale pentru guerillă! Şi, între timp, ca să nu ne plictisim, cîteva atentate au loc asupra BNR şi altor instituţii fundamentale ale statului. Scopul este unul singur: cultivarea neîncrederii în instituţiile statului, dezamăgire, non-combat etc. Voi reveni!

CONTEXTUL: Informaţia despre mutarea armelor nucleare de la Baza Incirlik la Deveselu, apare în contextul răcirii relaţiilor între Ankara şi Washington, după puciul eşuat din iulie, şi apropierea Turciei de Rusia. Relațiile dintre Washington și Ankara s-au deteriorat după puciul eșuat din luna iulie, ajungînd la cel mai scăzut nivel de când Turcia a aderat la NATO în 1952. Ankara susține că guvernul american îl sprijină pe Fethullah Gülen, clericul exilat în SUA, acuzat că a orchestrat tentativa de puci. Turcia cere extrădarea lui Gülen, fiind de așteptat ca subiectul să ocupe locul central în discuțiile ce vor avea loc cu ocazia vizitei vicepreședintelui american Joe Biden în Turcia pe 24 august. Aceste manevre au ca rezultat nu doar schimbarea fundamentală a contextului geo-politic la Marea Neagră şi Orientul Mijlociu, dar şi modificarea radicală a arhitecturii de securitate din zonă. Erdogan cere extrădarea lui Gulen, acuzat de organizarea tentativei de lovitură de stat şi negociază o prietenie "trainică" cu Putin. Turcia are semnate mai multe acorduri comerciale cu Rusia, între care şi unul nuclear-civil! În contextul noii alianţe strategice nu este greu de crezut că baza de la Incirlik, aflată la doar 100 de km de frontiera cu Syria, este "discutată" cu partenerii ruşi, chiar şi ca AMENINŢARE la adresa SUA!

Acordurile şi alianţele Turciei cu Israelul şi Iranul fac din ţara premierului Yldyrim, Fulgerul, un pivot important în comerţul şi securitatea euro-asiatică!

Criticile responsabililor europeni la adresa politicii lui Erdogan au fost stinse uşor cu ameninţarea "eliberării" milioanelor de refugiaţi dornici de a ajunge în Europa, un continent tot mai slăbit din cauza infantilismului şi incoerenţei, a corupţiei şi lăcomiei liderilor săi.

România a rămas singura entitate din Sudul Continentului, aliat fidel al Statelor Unite şi implicat în executarea hotărîrilor NATO. România NU are relaţii politice şi economice BUNE cu Federaţia Rusă, în ciuda cvasi-monopolurilor industriale pe care ruşii le au la nord de Dunăre în industria aluminiului, în petrol şi în energie! Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ukraina şi Republica Moldova sînt aproape dependente de Moscova, deşi Bulgaria şi Ungaria clamează apartenenţa la NATO şi UE.

MILITAR: Ultimul summit NATO de la Varşovia, care a fost aproape ignorat de opinia publică românească, dar şi de mass-media!, a hotărît cum va arăta noua arhitectură de securitate a Europei în contextul tensiunilor generate de politica rusă. Pilonul de bază al Flancului sudic este Turcia, a doua armată ca mărime în NATO - după US Army! -, şi Baza aeriană de la Incirlik, unde se află echipament nuclear şi 1500 de militari NATO. În timpul puciului eşuat din iulie, baza a rămas fără energie electrică făcînd împosibilă operarea avioanelor de luptă!, şi a fost încercuită de 7000 de poliţişti şi jandarmi turci care l-au arestat pe şeful bazei pentru implicare în tentativa de lovitură de stat! În urmă cu două săptămîni, Baza a fost din nou vizată de forţele turceşti!

Turcia cu Baza Incirlik reprezintă pilonul "0" al apărării NATO pe flancul sudic. În funcţie de acesta se desenează arhitectura de securitate din Grecia, România şi Polonia. Prăbuşirea acestui pilon înseamnă redesenarea fundamentală a întregii construcţii de securitate a NATO în Suda, dar şi la Marea Neagră, ca răspuns la potenţialele ameninţări ale Rusiei la adresa securităţii partenerilor Estici!

Decizia de amuta arme nucleare în Europa ar deregla grav echilibrul de forţe NATO-Rusia de pe Bătrînul Continent.

TEHNIC: Baza de la Incirlik adăposteşte, încă din perioada Războiului Rece, 50 de rachete nucleare tactice, B61, pentru aviaţie, cu o rază scurtă de acţiune de doar 500 km.  Potrivit practicii ce datează din vremea Războiului Rece, scurgeri de informații referitoare la prezența de arme nucleare americane pe sol european nu au fost confirmate niciodată în mod oficial. Cu toate acestea, este de notorietate publică faptul că Belgia, Olanda, Germania și Italia găzduiesc arme nucleare ale SUA.

Pentru depozitarea acestui tip de rachetă este nevoie de silozuri speciale pe care România, ca ţară care a semnat Tratatul de neproliferare nucleară, NU le are! Nici în perioada Războiului Rece ţara noastră NU a găzduit arme nucleare pe teritoriul său. În aceste condiţii, mutarea a 20 de focoase nucleare din Turcia în Europa s-ar putea face sau pe amplasamentul unor vechi silozuri sovietice, în Polonia sau fosta Cehoslovacie, sau prin construirea anterioară a altora noi, ceea ce nu e cazul în România! Operarea acestui tip de rachetă tactică se face cu avioane de luptă care au nevoie de piste de decolare şi aterizare, piste inexistente la Deveselu. Cum inexistentă este şi infrastructura logistică pentru personalul numeros care ar opera o astfel de bază nucleară. Pe de altă parte, deşi Deveselu este singura unitate militară unde Statele Unite au jurisdicţie totală, nu trebuie uitat că ea a fost un subiect de controversă între Washington şi Kremlin prin decizia de a amplasa acolo scutul antirachetă. Rusia a susţinut în repetate rînduri, încă din aprilie!, că Statele Unite ar putea amplasa în baza din judeţul Olt orice fel de armament, lucru negat vehement de americani.

PSY-OPS: Informaţia a fost negată vehement de oficialii de la Bucureşti, în timp ce Pentagonul a transmis un comunicat prin care nici nu confirmă şi nici nu infirmă alegaţia EURACTIV, fapt ce a dat apă la morile pro-ruse. Ştirea, "din două surse independente" de la Bruxelles este o intoxicare clasică şi face parte din arsenalul războiului psihologic şi de informaţii. Întîmplător, sau nu, autorul ştirii, bulgarul Gotev, este şi autorul ştirii cum că Dacian Cioloş VA FI noul prim-ministru al României, fapt confirmat în 14 zile!

Principalul vector purtător de informaţie agresoare al Rusiei în spaţiul european, SPUTNIK, a început să rostogolească ştirea EURACTIV, într-un timp extrem de scurt, ceea ce mă face să mă gîndesc că erau pregătiţi pentru apariţia acesteia în spaţiul public! "SUA mută bombele nucleare din Turcia în coasta Republicii Moldova", "Baza militară de la Deveselu, noi controverse", " Ce s-ar întîmpla dacă ar avea loc o explozie nucleară la Deveselu", "Expert militar rus: NATO planifică să atace Rusia de la Deveselu (AUDIO)", sau "SUA testează opinia publică în cazul mutării armelor nucleare în România" sînt doar cîteva titluri care şi-au făcut loc, ieri, pe portal.

 "Informația cu privire la transferarea armelor nucleare din Turcia în România ar putea reprezenta un test al opiniei publice înaintea luării unei astfel de decizii, care va fi una costisitoare pentru Washington, a declarat joi pentru agenția RIA Novosti fostul director al direcției pentru relații internaționale și acorduri al Ministerului Apărării din Federaţiei Ruse, general-locotenentul Evghenii Bujinski", scrie Sputnik, în timp ce fostul consilier pe probleme de securitate de la Cotroceni, Iulian Fota, afirma aseară, că discuţia privind o posibilă repoziţionare nucleară a fost lansată în spaţiul public în urmă cu două săptămîni, dar nimeni nu a băgat-o în seamă! "Poate fi un test de fidelitate faţă de aliaţii noştri strategici", a spus Fota, la un post de televiziune! În cazul în care informația despre transferul bombelor nucleare se va adeveri, acest pas va demonstra nivelul de degradare la care au ajuns relațiile bilaterale dintre SUA și Turcia.

CONCLUZIE: Ştirea cu privire la demararea procesului de mutare a bombelor nucleare din Turcia în România a apărut pe portalul belgian EuroActiv, care face referire la două surse independente. Aceasta vine la 11 zile de la reportajul Sky News care încerca să demonstreze că România este raiul traficanţilor de arme din Ukraina spre Uniunea Europeană, armele de asalt fiind apreciate în guerilla urbană. Aceste două informaţii strategice se suprapun peste mai multe informaţii tactice, atacuri la instituţiile statului. Efectele sînt devastatoare!

În cazul Sky News, ţintele sînt atît populaţia Marii Britanii, care a votat Brexit-ul - demonstrînd acesteia justeţea votului care a îndepărtat Regatul de o Europă periculoasă şi instabilă, dar şi populaţia României, pusă, din nou la colţ, autorităţile ineficiente şi corupte care nu sînt capabile să gestioneze frontierele (EADS???) şi traficul de arme. Atacul "nuclear" al bulgarului EurActiv vine să confirme "temerile" Rusiei că va fi atacată de la Deveselu, transformarea României în ţintă legitimă şi inducerea unei stări de nelinişte şi neîncredere a populaţiei în viitor şi în acţiunile liderilor politici, dar şi în partenerii strategici, SUA. Creşte gradul de simpatie pentru acţiunile Rusiei în Estul continentului şi vizionînd reacţiile panicarde ale conducătorilor ukrainieni, prinşi într-o eternă, se pare, sarabandă "Petrică şi lupul"!

În ultimii 26 de ani, NICI O SINGURĂ PUBLICAŢIE DE POLITICĂ EXTERNĂ nu a mai avut succes pe piaţa de presă din România, publicul fiind "îndrumat" spre can-canul intern, atît la radio cît şi la televiziune! Asta înseamnă o lipsă a culturii internaţionale dar şi de securitate, cu o MARE VULNERABILITATE informaţională şi informativă la nivelul populaţiei! Deşi România este UN STAT ASEDIAT, NU avem o reacţie coerentă de contracarare a războiului PSY-OPS, deşi specialişti de valoare avem!

joi, 11 august 2016

Stuart Ramsay şi sabotorii ukrainieni din Crimeea

O "bombă" de presă dată de postul britanic de televiziune Sky News a pus în mişcare sîngele jurnaliştilor şi autorităţilor din România. Chiar dacă DIICOT a arătat că presupusa tranzacție cu armament la care a participat reporterul Sky News Stuart Ramsay este o înscenare a ziariștilor britanici, postul de televiziune Sky News susține că reportajul despre traficul de arme în România este corect. Ramasay insistă că "după luni de negocieri cu o bandă românească. Sky News a fost îndrumată spre o regiune îndepărtată a țării, pentru a se întîlni cu membri ai bandei gata să ne arate ce pot oferi". "Nu e niciun subterfugiu aici. Știau că sîntem o organizație de media care dorește să ilustreze ușurința relativă cu care se pot procura arme și au crezut că le vom cumpăra", mai scrie corespondentul televiziunii. O purtătoare de cuvînt a Sky News, citată de The Guardian, afirmă că "Stuart Ramsay este unul din jurnaliștii noștri cei mai experimentați și tenaci, cu un istoric îndelungat de producere a unor relatări importante din lumea întreagă. El a prezentat un raport solid despre afacerile cu arme din România, iar Sky News susține fără rezerve reportajul".

Ramsay este cel mai longeviv corespondent extern al Sky News. El a realizat anchete despre cartelurile de droguri din Mexic, a relatat despre maidanul de la Kiev şi despre catastrofa avionului MH17, prăbuşit în estul Ukrainei. În 2013, a stat mai mult timp în Syria, unde a realizat interviuri cu jihadişti britanici.

Bomba de presă, care pune într-o lumină proastă România, din nou în Marea Britanie!, este doar o chiflă uscată, fără mici şi muştar, servită pe o terasă, la mese de fier, pe vremea lui Nicolae Ceauşescu! Pentru telespectatorul britanic, însă, traficanţii români aduc arme din Ukraina şi le vînd în Occident "lupilor singuratici" pregătiţi să comită atentate. Nu este prima chiflă de acest gen servită drept "adevăr absolut", garantat de statura profesională a autorului! E foarte adevărat că Sky News este în Marea Britanie un fel de România TV, adică o televiziune aproape tabloidizată, britanicii fiind mari consumatori de tabloide!

Practica oferirii banilor în schimbul declaraţiilor bombă nu e nouă. Încă din perioada războiului din Algeria, sau, mai nou, din Liban, au fost identificate personaje care trăiau din declaraţii date reporterilor de la marile televiziuni, chiar în grădinile hotelurilor luxoase unde aceştia stăteau, sau chiar pe aeroport. O investigaţie veche de 20 de ani a realizat chiar o listă cu fotografii ale acestor "martori oculari" la diverse tragedii care au mişcat opinia publică din Vest şi au susţinut diverse acţiuni politice ulterioare. În condiţiile de astăzi, cînd "jurnalismul cetăţenesc" şi reţelele de socializare fac o concurenţă acerbă media clasice, practica nedeontologică la care a recurs Sky News poate fi introdusă în categoria: "Mai aproape dinţii decît părinţii"!

Am cîteva observaţii, pe caz: 2000 de euro plătiţi în România, pentru o dramatizare într-un documentar - aşa cum a afirmat fixerul român! - e un preţ bun pentru actorii de ocazie şi o sumă modestă pentru Sky şi Ramsay. Propun agenţiei de publicitate să introducă în reclamele pentru Leroy Merlin şi această "schiţă jurnalistică" şi pe Ramsay care spune la final: "m-a costat puţin, foarte puţin"!

Autorităţile române, respectiv DIICOT-ul şi, cu siguranţă SRI!, au lucrat impecabil, demontînd, pentru prima dată oficial ceea ce eu numesc o intoxicare de presă. Deloc dezinteresată! Potrivit unui comunicat al IGPF, din 2013 pînă în prima jumătate a anului 2016, la punctele de trecere a frontierei cu România poliţiştii au găsit şi confiscat 400 de arme. Dintre acestea, 258 au fost depistate doar în anul 2013. Ulterior, în anul 2014 au fost confiscate 62 de arme iar în 2015 au depistat 45. În primele şase luni ale anului în curs, la punctele de trecere a fronterei au fost confiscate 25 de arme. Pe primul loc, în ceea ce priveşte tipul de armă, sînt pistoalele şi puştile cu aer comprimat, în peste 81% din cazuri, urmate de pistoalele cu gaze şi armele de vînătoare. Din punct de vedere al cetăţeniei, din datele statistice din ultimii ani rezultă ca în cele mai multe cazuri, deţinătorii au fost cetăţeni români, restul provenind din Italia, R. Moldova, Spania, Cehia, Bulgaria, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Grecia, Elveţia, Rusia, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Austria, Elveţia, Franţa, Germania, Slovacia, Paraguay, China, Turcia şi Germania. Deci...

Ambasadorul României la Londra, celebrul Dan Mihalache, a fost penibil! Ca de obicei!

Sigur, discuţia despre traficanţii români de arme care tranzitează nestingheriţi frontiera Shengen cu Ukraina, pe care funcţionează Sistemul integrat de securizare a frontierei realizat de EADS Deutschland şi Fujitsu Siemens Computers (650 milioane dolari!) prin subcontractori care au primit avizul serviciilor secrete SRI şi DGIPI, ar fi rămas la stadiul de chiflă jurnalistică dacă un comunicat al FSB nu mi-ar fi atras atenţia.  FSB acuză o serie de presupuse raiduri ale serviciilor secrete ukrainene în Crimeea! Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, la Moscova, că acțiunile Kievului au fost "prostești" și "criminale" și a afirmat că Moscova va lua măsuri de securitate importante pentru a garanta siguranța în Crimeea și a subliniat că SUA și Europa trebuie să ia măsuri concrete pentru a schimba comportamentul Ukrainei.

Ukraina este, aşadar, un spaţiu cu o situaţie volatilă, un potenţial pericol nu doar pentru Rusia ci şi pentru Occident, iar România este parte în această poveste. Reportajul Sky News "demonstrează" acest lucru!

Nu spun că Ramsay a realizat chifla de televiziune la propunerea lui Putin, dar potrivit unor oficiali europeni, mai multi experţi în comunicare şi relaţii publice au început lucrul în luna martie, la Bruxelles pentru o prezentare a măsurilor de contracarare a dezinformării deliberate coordonată de Kremlin în privinţa rolului şi intenţiilor Rusiei în Ukraina şi în Europa. Se ştie că Moscova a lansat o ofensivă propagandistică nemaiîntîlnită din perioada Războiului Rece îndreptată împotriva Occidentului. Țintele prioritare sînt fostul spațiu sovietic și fosta Europă Comunistă, iar România nu este scutită. Atacul propagandistic este parte a noului război asimetric declanșat de Rusia împotriva Vestului, iar Londra este o placă turnantă a acestor operaţiuni mediatice. Războiul mediatic include difuzarea de informații false, cultivarea asiduă a unei varietăți de teorii ale conspirației, kompromatul ( termen rusesc care desemnează șantajul și distrugerea publică a adversarilor prin materiale compromițătoare!), dar și acțiuni „acoperite” cum ar fi crearea de false partide de opoziție, false ONG-uri independente ori false publicații independente, care sub aparenta onorabilitate să servească interesele stăpînilor politici.

Cumpărarea de jurnalişti care să servească unei cauze face şi ea parte din arsenal şi dacă mă gîndesc că Ramsay a tot fost în Ukraina... Acest jurnalism sub acoperire este văzut de ruși ca absolut necesar în țări în care neîncrederea față de Rusia este mare, țări precum statele baltice, Polonia sau România.

Războiul propagandistic lansat de Rusia nu este o "chiflă de presă", este parte a unui război cît se poate de real, chiar dacă hibrid, împotriva Occidentului, iar România se află în prima linie. Uniunea Europeană, deși conștientă de influența propagandei ruse, ezită să creeze propria instituție media care să contracareze ofensiva Kremlinului. De curînd, Sputnik a deschis la Chişinău un "punct de lucru" şi va emite şi în eter în limba română! Ce face România pentru a contracara aeastă ofensivă mediatică? Ca de obicei, nimic!

miercuri, 3 august 2016

ALEGERILE AMERICANE: ÎNTRE HOLERĂ ŞI GONOREE

Întreaga lume își îndreaptă atenția către SUA, țară care urmează să își aleagă un nou președinte. Patruzeci și trei de bărbați au fost președinții Americii, acoperind 57 de mandate. Mai mulți dintre ei au avut două mandate prezidențiale, iar Franklin Delano Roosevelt a fost ales de patru ori, în anii 1932, 1936, 1940 și 1944. Cînd ei sînt prezentați în ordinea mandatelor, Barack Obama este numit cel de al 44-lea președinte, deși este de fapt al patruzeci și treilea bărbat care a ocupat această funcție. Aceasta fiindcă Grover Cleveland a fost ales de două ori, dar nu succesiv: el a fost cel de al 22-lea și cel de al 24-lea președinte.

Cine va fi înlocuitorul lui Barack Obama? Cine îi va lua locul la Casa Albă? SÎnt întrebări la care nu doar americanii așteaptă un răspuns, ci întregul mapomond. Din păcate, evoluţiile din ultimele zile ale Campaniei americane par să capete nuanţe de ţigănie dâmboviţeană: acuze reciproce, implicarea preşedintelui Obama în susţinerea candidatei democrate, îndemnul direct la vot în favoarea fostei prime-doamne şi unicul mesaj transmis: nu-l votaţi pe Trump! Această stridenţă neobişnuită, însoţită de dezbinarea politică a societății americane, de mesajele recitate, forme goale, fără conținut, de un public fără prea mari pretenții și exigențe intelectuale sau politice, mă fac să scriu cîteva rînduri.

Hillary Clinton și Donald Trump sÎnt cei doi candidați care vor lupta pentru fotoliul de la Casa Albă. Julian Assange, fondatorul Wikileaks, a spus că a alege între unul din cei doi e ca și cum ai alege între holeră și gonoree. Şi, probabil, are dreptate! Criza reprezentării și a ledership-ului afectează adînc și sever politica americană, la fel ca și politica europeană şi românească. 

Singurul aspect inedit este prima nominalizare a unei femei la alegerile prezidențiale, din partea unuia din cele două mari partide.

Cursa electorală a fost una cu multe surprize. În cazul partidului republican, la 1 februarie, erau înscriși 12 candidați pentru învestitură, însă doar Donald Trump a rămas în cursă. Acesta a fost desemnat candidatul oficial al republicanilor, după o campanie în care a stîrnit o mulțime de controverse, dar și în care a reușit să-și divizeze propriul partid.

În tabăra democrată, lupta dintre doi candidați a fost mai aprigă  – Hillary Clinton și Bernie Sanders. Desigur, candidatura lui Hillary a fost una prezivibilă și, așa cum era de așteptat, fostul secretar de stat a strîns delegațile necesare pentru a primi învestitura partidului democrat. Fosta prima doamnă nu se află, însă, la prima candidatură în tabăra democrată, ea fiind învinsă de Barack Obama, în 2008.

La ora la care scriu, Hillary Clinton a cîștigat teren în fața lui Donald Trump, în urma Convenției Democrate. Hillary Clinton a urcat cu patru puncte procentuale, ajungînd la un avans de 7% în fața republicanului, în cursa pentru Casa Albă, arată un sondaj dat publicității luni de CBS News. Candidata democrată este creditată cu 46% din intenţiile de vot, în timp ce rivalul său republican se bucură de susţinerea a 39% dintre alegători, transmite Reuters.

Cu toate acestea, una dintre cele mai mari probleme pentru Clinton – opinia negativă a americanilor despre ea – persistă, dar a scăzut într-o anumită măsură în intensitate după Convenţia Democrată.

Donald Trump, candidatul republican, este unul ditnre cei mai controversaţi pretendenţi ai Biroului Oval din istoria SUA, scrie Time.

Donald John Trump s-a născut pe 14 iunie 1946 în Queens, New York şi este al patrulea copil al lui Frederick şi Mary MacLeod Trump. Tatăl lui a fost la început constructor şi agent imobiliar.

Magnatul american are o avere estimată la peste 4 miliarde de dolari şi este cunoscut ca fiind o persoană extravagantă, fapt demonstrat şi în actuala campanie prezidenţială în care a emis păreri aproape de natură extremistă în cîteva dintre subiectele cheie din dezbaterile pentru alegerile prezidenţiale din SUA, precum imigraţie, fiscalitate, finanţarea campaniei. Preşedinte şi CEO al companiei The Trump Organization, o companie imobiliară americană, Trump este, de asemenea, fondatorul Trump Entertainment Resorts, companie ce operează numeroase cazinouri şi hoteluri din întreaga lume. Este gazdă şi coproducător al emisiunii TV de mare succes, Ucenicul ("The apprentice"), lansată în februarie 2004 de NBC.

Hillary Diane Rodham Clinton, născută în 26 octombrie 1947, Chicago, Illinois, a fost din 2009-2013 Secretar de Stat în administaţia Barack Obama, a fost senator de New York în Senatul Statelor Unite ale Americii din partea Partidului Democrat din 2001 pînă în 2009. Hillary Clinton este căsătorită cu Bill Clinton, cel de-al 42-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (între anii 1993 şi 2001). Este de profesie avocat. S-a implicat direct în luarea deciziilor politice în timpul mandatului soţului său, fiind "alintată" de unii ziarişti americani drept "scorpia de la etajul trei al Casei Albe".

Mandatul ei ca secretar de stat a fost pătat de mai multe controverse, inclusiv scandalul Benghazi. Atunci, Clinton a fost acuzată de republicani că nu a împiedicat atacul terorist asupra ambasadei americane din Lybia, în care şi-au pierdut viaţa ambasadorul Chris Stevens şi alţi trei cetăţeni americani. Pe 11 septembrie 2012, militanţii islamişti au atacat complexul diplomatic american din Benghazi, trecînd prin porţile de la intrare şi incendiind clădirea. În timp ce forţele de securitate americane au fost trimise să evacueze complexul şi să se deplaseze într-o locaţie CIA din apropiere, Stevens şi Sean Smith, un ofiţer responsabil de administrarea informaţiilor din cadrul U.S. Foreign Service, au dispărut, decedînd din cauza inhalării de fum. Stevens a fost primul ambasador american ucis în timpul serviciului începînd cu 1979. Acuzaţiile formulate sînt variate, inclusiv învinuirea Casei Albe pentru că a ordonat forţelor de securitate să se retragă cînd atacurile erau în desfăşurare. De asemenea, republicanii susţin că preşedintele american a interpretat în mod greşit atacurile şi a evitat să le numească atacuri “teroriste” – acest aspect devenind esenţial în timpul campaniei prezidenţiale din 2012, cînd Obama a susţinut în timpul dezbaterii că le-a numit, într-adevăr, atacuri teroriste. Republicanii au acuzat de asemenea Departamentul de Stat, condus la acea vreme de Hillary Clinton, că a eşuat să furnizeze înaintea atacurilor măsuri de securitate şi echipamente corespunzătoare.

Clinton se confruntă şi cu o alta problemă, care, practic, a incendiat discursul politic în ultima săptămînă, intrucat a folosit in timpul mandatului ei de secretar de stat, în perioada 2009-2013, un server privat de mail şi nu unul oferit de către Departamentul de Stat. Hillary Clinton a trimis şi primit 62.320 de e-mail-uri in cei patru ani ca secretar de stat, din 2009 pînă în 2013, de pe o adresa de e-mail privată, şi nu de pe una guvernamentală. La solicitarea Departamentului de Stat, ea a restituit pentru arhivare 30.490 de e-mail-uri pe care le considera ca fiind profesionale.

Julian Assange a făcut publice aproape 20.000 de e-mailuri schimbate între membrii comitetului național democrat, din care rezultă că aceștia au favorizat-o în tot timpul campaniei preliminare pe Hillary şi l-au nedreptățit flagrant pe Bernie Sanders, principalul său contracandidat, şi au folosit termeni ironici, jignitori și vădit ostili. Mai mult, ei au luat în rîs faptul că Sanders este evreu, au încercat să folosească agresiv concepția lui religioasă și chiar l-au poreclit candidatul evreu. Toate astea în situația în care comitetul democrat trebuia să fie imparțial și să dea șanse egale tuturor candidaților.

Hillary Clinton a acuzat ca serviciile de securitate ruse că sînt responsabile de atacul cibernetic asupra Comitetului National Democratic (DNC), care a dus la publicarea e-mailurilor controversate şi l-a acuzat pe Donald Trump de susţinerea preşedintelui rus Vladimir Putin, transmite Reuters. Scopul manevrei, potrivit echipei Clinton, ar fi să favorizeze campania lui Donald Trump, mai critic față de NATO decît rivala sa democrată.

De asemenea, dintr-o investigaţie mai veche a unor jurnalişti francezi reiese că fosta Primă-Doamnă nu este străină nici de uciderea in masa, prin gazare, a 5000 de kurzi din satul iraqian Halabja, în anul 1988, ea fiind director al Lafarge-America, compania care a livrat substanţa primară a gazului folosit de Ali Chimicul!

Campania lui Donald Trump vede Statele Unite de azi într-o situație critică, subliniază marile probleme create de lipsa refacerii economice, de strategia globalizării, de frînele pe care le aplică reglementările guvernamentale excesive și de creșterea fără precedent a datoriei naționale. Politica externă este catastrofală și este responsabilă direct de instabilitatea lumii și de creșterea puterii Iranului. Discursul republicanilor este bagatelizat de presa democrată care atacă electoratul republican: persoane cu educație scăzută. Albi de regulă, clasa de mijloc sărăcită cu educație mai puțină care exprimă resentimente pentru anii în care a fost marginalizată.

Democrații au ales discursul "contra" pentru a convnge alegătorii că nu e nevoie de o refacere a măreției americane, fiindcă ea este deja mare!

Mai buni decît toți la un loc însă, analiștii și comentatorii politici americani, profesioniștii de la televiziuni și publicații. Dacă privim în CV-urile acestor jurnaliști „pe politic” de la marile televiziuni sau publicații de peste Atlantic, descoperim ușor o pregătire universitară robustă cu diplome prestigioase și credibile și realizări profesionale de vîrf, şi nu dătători cu părerea, precum mulţi românaşi angajaţi politic într-o tabără sau alta!


miercuri, 27 iulie 2016

Slobodan Milošević a fost achitat de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie!

În1999, celebrul scriitor dizident, PAUL GOMA, publica la Paris, BUTELII ARUNCATE ÎN MARE, jurnal. Paul Goma publică, sub titlul AU VENIT AMERICANII, în 3 mai 1999, pag.55: "Sare din pagină corespondenţa din Belgrad semnată Mario Balint, deplasat-sponsorizat, cum sîntem înştiinţaţi. ""Nici un post de TV occidental nu a spus că majoritatea refugiaţilor care au umplut Macedonia şi Albania fug din calea bombelor NATO şi nu din cale represiunii sîrbe"". Evident, posturile de televiziune occidentale sînt cu toate mincinoase, spre deosebire de TV Koşava, proprietatea fiicei lui Miloşevici. Spre deosebire de TV Beograd, cea ascultînd te tovarăşa de viaţă a tovarăşului cu acelaşi nume. Apoi: deplasarea sponsorizată de Banatera, Rescom Reşiţa, Eurosat Bavaria Caransebeş trebuie onorată, nu? Ba bine că nu. (...) Taman aşa: Sîrbii nu numai că nu-i alungă pe Albanezi de pe pămîntul lor, unde se aflau cu cel puţin 18 secole înaintea invadatorilor slavi, dar îi roagă în genunchi să rămînă pe loc - că aşa-s ei, Sîrbii (au dovedit-o în Croaţia şi în Bosnia): buuuni...; şi ortodooocşi... "

În pagina următoare, scriitorul revine cu citatele mele din COTIDIANUL: "În p.3 cunoscutul sponsorizat Mario Balint cîntă pentru Dvs. melodia îndrăgită: ""NATO vrea să-i lasă pe sîrbi şi fără istorie""" După care, celebrul scriitor acoperă cu invective pe toţi cei care, în presa de atunci, jurnalişti, editorialişti şi scriitori, au ţinut partea sîrbilor conduşi de "demonul-tovarăş Miloşevici"!

O veste neaşteptată, vine să zguduie, însă, lumea globaliştilor lui Goma şi Patapievici după atîţia ani de minciună propagandistică transmisă via mass-media: Slobodan Milosevic a fost achitat! Decizia, sper eu, va avea un puternic impact pentru „lumea liberă şi civilizată”, acea lume, care a condus operaţiunea de distrugere a Yugoslaviei, sub pretextul unui asa-zis genocid pe care Slobodan Milosevic l-ar fi comis împotriva sîrbilor kosovari, lume care astăzi se întreabă: de ce atîta terorism în Europa?

„Yugoslavia (1999). Minciună mediatică: Sârbii comit genocid împotriva albanezilor kosovari. Ulterior s-a aflat: Pură invenţie, aşa cum purtătorul de cuvînt oficial NATO, Jamie Shea, a admis. Obiectivul real: Transformarea NATO într-o forţă poliţienească globală şi impunerea controlului NATO în Balcani. Instalarea unei baze militarea americane în Kosovo. Consecinţe: 2000 de victime ale bombardamentelor NATO. Purificare etnică în Kosovo pusă în practică de către UCK, sub acoperirea NATO.”

În hotărîre, Tribunalul Penal International pentru fosta Yugoslavie susţine că nu există suficiente probe pentru a se putea demonstra vinovăţia sa!

www.dzr.org.ro scrie:

Fostul europarlamentar, Adrian Severin, a scris şi un comentariu pe pagina sa de Facebook cu privire la aceasta decizie istorică:

„Achitarea lui Slobodan Milosevici: act de dreptate sau act de acuzare?

Tribunalul International pentru fosta Iugoslavie a decis dupa ani de proces, ca principalul acuzat, fostul lider sarb Slobodan Milosevici, intre timp decedat in detentie din motive nu prea clare, este nevinovat pentru crimele de razboi din Bosnia.

Pentru mine si cei din cercul meu concluzia tribunalului nu poate fi o surpriza, ci numai faptul ca ea a fost oficilizata prin sentinta acestuia. Cei care trebuiau sa stie ca Milosevici nu a determinat comiterea unor crime in Bosnia ci dimpotriva a contribuit, prin influenta sa asupra sarbilor bosniaci, la curmarea lor, o stiau. Eu unul aveam informatii in acest sens, inclusiv din surse de prima mana.

In 1997, la Iraklion, in Creta, pe atunci inca Presedinte al Serbiei, Slobodan Milosevici mi-a spus intreaga poveste in detalii foarte compromitatoare pentru predicatorii globali ai drepturilor omului. Cativa ani mai tarziu, acea versiune mi-a fost confirmata in cadrul unei discutii destul de aprinse, purtate in caldura altei insule grecesti, Kos, din arhipelagul Dodecanez, de catre un alt protagonist al evenimentelor, Richard Holbrooke

Ceea ce mai stiam era ca multe din evenimentele sangeroase consumate in Bosnia fusesera fie inscenari ale unor forte ascunse, fie pure inventii ale presei, ambele menite sa mobilizeze opinia publica internationala in favoarea interventiei militare externe in conflict. Crime odioase se comisesera cu adevarat si suferintele oamenilor de rand erau reale dar vinovati erau adesea altii decat cei aratati cu degetul.

Nu ca unii vor fi fost ingeri. Intr-un fel sau altul cu totii erau vinovati (nu neaparat penal) dar vinovatiile erau distribuite in realitate cu totul altfel decat se proclama oficial iar apararea drepturilor omului de rand devenise o acoperire pentru promovarea unor interese geopolitice pe cat de nedeclarate pe atat de autentice.

In ziua in care Slobodan Milosevici a fost livrat Tribunalului de la Haga am scris un articol, apreciat atunci ca fiind curajos, in care puneam o intrebare retorica si formulam un avertisment. Intrebarea era de ce democratiile euro-atlantice nu lasa justitiei sarbe onoarea de a-i judeca ea pe liderii sarbi acuzati pentru crime de razboi dar au incredere sa ii lase aceasta sarcina mult mai putin fiabilei justitii irakiene, in cazul lui Saddam Hussein? Avertismentul spunea ca organizatorii procesului trebuiau sa se roage la Dumnezeu ca acuzatul sa nu moara cumva de inima in celula sa, inainte de terminarea procesului.

Nu stiu daca nu s-au rugat sau Dumnezeu nu i-a ajutat, dar Slobodan Milosevici a murit inainte de deznodamantul procedurii judiciare. Acum achitarea, facilitata poate chiar de acest deces care parea ca lasa fara miza procesul penal, nu mai are atat efectul de a-i face dreptate lui Milosevici ci de a-l face martir; pe el si natiunea sarba. Un martirat care va exacerba sentimentele antioccidentale ale sarbilor.

Pe acest fond recunoasterea Kosovo devine si mai problematica iar sanctiunile Occidentului fata de sprijinul Rusiei pentru asa zisele miscari de autodeterminare din Ossetia de Sud, Abhazia sau Crimeea (caci Transnistria a fost de mult uitata), tot mai lipsite de baza morala.

Ironia sortii face ca achitarea lui Slobodan Milosevici sa survina intre omorurile de la Nisa si cele de la Munchen, cam in acelasi timp in care militarii americani erau pusi sub cheie si lasati fara aer conditionat pe aeroportul de la Incirlik. Nu este prilej de bucurie. Nu este nici motiv sa facem cuiva chip cioplit. Nici scuza pentru a conduce masina istoriei cu ochii in oglinda retrovizoare. Este un bun moment insa ca sa reflectam la intelepciunea care spune ca cine seamana vant, culege furtuna.”

Robert Baer, fost agent CIA: „Am primit milioane de dolari ca să dezmembrăm Iugoslavia”

„Am mituit partide şi politicieni ca să cultive ura între naţiuni. Scopul nostru fundamental era să vă facem sclavii noştri!” spune Robert Baer, fost agent CIA într-un interviu.

Publicaţia WebTribune din Serbia publică un interviu halucinant cu Bobert Baer, fost agent CIA, care vorbeşte despre activităţile agenţiei americane în fosta Iugoslavie.

Baer se afla, în urmă cu două săptămîni, într-un turneu de promovare a cărţii sale „Secretele Casei Albe”, la Quebec, Canada, în momentul în care a acordat interviul pentru publicaţia sîrbă. Robert Baer este autorul mai multor cărţi în care dezvăluie secrete ale CIA şi administraţiilor Bill Clinton şi George W. Bush. Fostul agent a fost arestat şi reţinut de mai multe ori după ce a dat publicităţii informaţii din interiorul adminstraţiilor americane. Mitt Waspurh, un prieten apropiat al lui Baer şi fost funcţionar în Senatul SUA, după ce i-a furnizat şi e mai multe informaţii, a fost ucis prin împuşcare.

Reporter: Când şi unde aţi avut prima misiune în Iugoslavia?

Baer: Am ajuns la bordul unui elicopter împreună cu 3 agenţi. Am aterizat pe 12 ianuarie 1991 la Sarajevo. Misiunea noastră era să ţinem sub observaţie presupuse atacuri teroriste ale sârbilor care ar fi trebuit să aibă loc în oraş.

Reporter: Cine erau teroriştii respectivi şi de ce ar fi atacat?

Baer: Am primit de la CIA documente, despre un grup care se numea „Serbia Supremă”, în care erau detaliate planurile lor de a desfăşura atacuri cu bombă în clădiri împortante din Sarajevo, ca răspuns la dorinţa Bosniei de a-şi declara independenţa faţă de Iugoslavia.

Reporter: Acel grup chiar a existat şi ce anume făceaţi în Sarajevo, care era misiunea primită de la CIA?

Baer: Acel grup nu a existat niciodată. Cei de la sediul central ne-au minţit. Misiunea noastră era să alarmăm lumea şi să împrăştiem panica printre politicenii bosniaci, să le împuiem capetele cu ideea că sârbii vor ataca. Ca să clarific. Am acceptat povestea livrată de CIA, dar după o vreme am început să o punem la îndoială. De ce să provocam isterie când era clar că acel grup nu exista.

Reporter: Cum şi când s-a încheiat misiunea şi dacă avea un nume?

Baer: Pentru mine s-a terminat după două săptămâni când, am fost trimis într-o nouă misiune în Slovenia. Operaţiunea a durat o lună şi purta numele de „Istina” (adevărul) cu toate că numai adevar nu era.

Reporter: De ce v-aţi dus în Slovenia?

Baer: Am primit informaţia că Slovenia era gata să-şi declare independenţa. Ni s-au dat bani, câteva milioane de dolari, ca să finanţăm diverse ONG-uri, partide de opoziţie şi diverşi politicieni care au stârnit ura şi au inflamat societatea.

Reporter: Care este părerea dvs. despre propaganda CIA, ce gândeau colegii?

Baer: Nimeni nu refuza o misiunea primită de la CIA, mai ales că toţi eram agitaţi şi cu tendinţe paranoide. Mulţi agenţi şi ofiţeri au dispărut pentru că pur şi simplu au refuzat că facă propagandă îndreptată împotriva sârbilor în Iugoslavia. Personal, am rămas şocat la enorma cantitate de minciuni cu care erau „hrăniţi” politicenii de către agenţii CIA. Mulţi din ei habar nu aveau că livrează minciuni. Fiecare ştia numai câte o mică bucăţică din poveste şi numai cei care creaseră toată istoria cunoşteau şi ce se ascunde în spate, iar aceia sunt politicienii.

Reporter: Aşadar, era numai propaganda anti-sârbească?

Baer: Şi da, şi nu. Scopul era divizarea republicilor, astfel că Iugoslavia să nu mai existe ca un întreg. Serbia a fost aleasă numai pentru simplul motiv că trebuie dată vina pe cineva dar oarecum şi pentru motivul că este succesoarea fostei Iugoslavii.

Reporter: Puteţi da nume de politicieni din fosta Iugoslavie care au fost mituiţi de CIA?

Baer: Da, cu toate că este o chestiune delicată: Stipe Mesic, Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic, mulţi consilieri şi membrii ai guvernului din Iugoslavia, am plătit generali, jurnalişti, chiar şi unităţi militare. Radovan Karadzic a fost plătit şi el, numai că după o vreme nu a mai acceptat, şi-a dat seama că va ajunge să fie sacrificat şi acuzat de crimele de război din Bosnia. Toată regia a aparţinut administraţiei americane.

[…]

Reporter: Cine este vinovat pentru genocidul de la Srebrenica?

Baer: Vina aparţine bosniacilor, sârbilor şi americanilor, adică noi! Însă toată vina a fost aruncată pe sârbi. Din nefericire multe victime înmormântate ca musulmani, erau de fapt sârbi sau alte naţionalităţi. […] Oraşul Srebrenica a fost sacrificat pentru a da Amercii motivul să atace Serbia în urma pretinselor atacuri.

[…]

Reporter: Aveţi un mesaj pentru oamenii din fosta Iugoslavie?

Baer: Am. Uitaţi trecutul, a fost o înscenare, este un fals. V-au manipulat, au obţinut ce au vrut şi este prostesc să vă urâţi între voi, trebuie să arătaţi că sunteţi mai puternici şi că vă daţi seama cine a creat acest lucru. Imi cer iertare, sincer. Acesta este motivul pentru care de multă vreme dezvălui secrete ale CIA şi Casei Albe.”[4]

Pentru cei care doriti sa cititi pe larg totul despre cum a inceput acest razboi, acest genocid, care a fost scopul sau si ce s-a obtinut dupa, atunci cititi, pe larg, aici -> http://www.dzr.org.ro/razboiul-din-iugoslavia-si-crimele-de-razboi-comise-de-sua-si-nato.

SURSE

    http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=7585
    http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg-aw071816.htm
    https://www.facebook.com/severin.adrian.mep/posts/1235457243165068
    http://jurnalul.ro/stiri/externe/dezvaluirile-socante-ale-unui-fost-agent-cia-am-primit-milioane-de-dolari-ca-sa-dezmembram-iugoslavia-702381.html

duminică, 24 iulie 2016

JUMĂTATE DE AN DE LA LINȘAJUL MEDIATIC

S-a împlinit jumătate de an de cînd o parte din mass-media județeană îl linșa mediatic pe Viorel Pistol și compania Mike Security. Acțiunea, îl viza inițial pe fostul prefect de Caraș-Severin, Nicolae Miu-Ciobanu și, de fapt, îl viza pe deputatul Ion Mocioalcă, liderul PSD Caraș-Severin. De fapt, viza PSD-ul în totalitatea sa, dacă mă gîndesc că acțiunea în forță a organelor statului s-au desfășurat în dispozitivul de luptă la un moment bun înaintea alegerilor locale! Era nevoie de sînge politic, indiferent de pagubele și victimele colaterale!
O anumită parte a presei, întîmplător și accidental plătită de PNL sau aflată în plasa PNL, a savurat acest moment simțind miros de sînge și de trafic pe internet, mai ales că a fost vorba de cea mai mare și mai mportantă companie de securitate din Vestul țării. Autohtonă! Adică, cu capital românesc! O companie care nu a utilizat alte forme de intrarea și rămînerea pe piața de profil din România. O piață neformată și tributară prețurilor mici și șpăgilor. O piață care are nevoie de pază nu de securitate!
O altă parte a presei, uitînd de proprietatea și misiunea publice, dar strîns ancorate în interesul personal, ce viza o mică lovitură de stat, în delațiune și mediocritate a recurs la linșajul mediatic din motive pur personale!
Cum este echivalentul fluieratului în Biserică, am să-l apăr în continuare pe Viorel Pistol și compania Mike Security, fidel principiilor unei piețe corecte în această industrie și a prezumției de nevinovăție!
Tot mai multe surse din Parchet afirmă că dosarul în baza căruia a fost linșat omul de afaceri din Reșița, se va închide. Sigur, cîrtița, sau cîrtițele, din Mike Security – unii olteni muritori de foame cărora Viorel Pistol le-a întins o mînă de ajutor cînd au avut mare nevoie! - vor rămîne la post.
Rămîn și linșajul mediatic și prejudiciul de imagine creat companiei care nu s-a construit ușor! Concurența pe această piață este extrem de dură, iar mijloacele folosite sînt aproape la fel de dure ca acelea din industria pastelor făinoase.
Compania de securitate MIKE SECURITY GROUP este una dintre puţinele companii de profil, cu capital 100% românesc, ce operează pe piaţa de securitate privată din România, ce deţine resursele umane şi tehnice capabile să acţioneze în noul context de securitate generat de apropierea de frontierele României a războiului de tip hibrid. Într-o analiză realizată de  Presedintele Federatiei Serviciilor de Securitate din Romania, Gabriel Badea (MBA, MSc Risk &Security Management, FsyI), şi publicată de site-ul nostru, acesta afirma că „În contextul unei escaladari a conflictelor hibride precum cel din Estul Ukrainei, dar nu numai, o reconsiderare a politicilor, strategiilor, programelor si capabilitatilor de mentinere a ordinii sociale si prevenirea infractiunilor este necesara, mai ales pentru tarile din imediata vecinatate a respectivelor zone de conflict, asa cum este si cazul tarii noastre”.
Potrivit acestuia, „Siguranta publica este o rezultanta a mai multor factori, astfel ca pe langa structurile statului de aparare si mentinere a ordinii, securitatea privata joaca si ea un rol deosebit si poate fi si chiar este un contribuitor semnificativ la asigurarea unui climat de siguranta la nivelul intregii societati. La nivelul anului 2013, nu mai putin de 13,000 infractori au fost trimisi dupa gratii de catre angajatii firmelor private de securitate din Romania. Un numar de 118,000 de detinatori de bunuri si valori aveau deja sisteme de alarma conectate la centrele de monitorizare ale societatilor specializate de securitate.  In marea lor majoritate, obiectivele economice si sociale, procese industriale si infrastructurile critice, din toate domeniile si sectoarele publice si private, sunt protejate in prezent, exclusiv cu masuri de securitate privata”.
În acest context complicat, compania MIKE SECURITY GROUP, este printre puţinele companii de profil din România care se încadrează în standardele de performanţă impuse de noul context de securitate din Estul României, la standarde NATO.
La acestă oră, în România există o reţinere în legătură cu Companiile Private de Securitate. Dacă privim în ansamblul ei, însă, constatăm că aceasta este prezentă în toate industriile unui stat modern prin: servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, a transporturilor, gardă personală, proiectare şi instalare de sisteme de securitate, supraveghere şi alarmare, servicii de dispecerat, monitorizare şi intervenţie, detectivi particulari, învăţământ, cercetare şi audit, training tehnic şi operaţional. Această industrie se guvernează după legi statale şi se autoguvernează după standarde, regulamente interne, proceduri operaţionale. Aria de cuprindere şi de intersecţie a activităţii sale cu alte industrii ale statului este atât pe verticală, cât şi pe orizontală, furnizînd ea însăşi producţie şi servicii protejând, deja, obiective strategice, inclusiv prin informaţii de nivel C4!, însă cu deosebită reţinere în România, prin lipsa unui program guvernamental clar de externalizare a serviciilor militare, în ciuda dificultăţilor economice evidente.
Firmele de securitate din Germania au stabilit un tarif minim de 6-8 euro pe oră, cu o grafică de creştere pentru următorii trei ani. Tarife similare sunt şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene! Un tarif mai mic înseamnă şi servicii pe măsură, adică de proastă calitate!
Salariul minim într-o astfel de companie, în România, este de 0,98 euro pe oră, în timp ce afară ajunge şi la 12 euro pentru acelaşi timp de lucru, în acest sector de activitate, raportul dintre angajări şi plecări este de 45% anual. O altă statistică a PSS arată că, în România, forţele de securitate privată distribuie un om la 235 de cetăţeni!
Pentru a putea rămîne pe piață, Mike Security a fost nevoită să apeleze la mai multe tipuri de tarife, iar contractele se iau cum se iau! Nu Viorel Pistol e vinovat, ci un sistem care nu are nici un interes să se reglementeze!
Rămîne, însă, întrebarea: cine plătește pentru linșajul mediatic?