joi, 12 mai 2011

MOARTEA DIN AFGANISTAN ŞI CĂPŞUNARII DIN IRAQ


Marţi, 10 mai, al 19-lea militar român a fost ucis în Afganistan. 50 de camarazi au fost răniţi! Ştirea este devastatoare pentru familie şi cunoscuţi, zguduitoare pentru oficialităţi şi proastă pentru public. Nu pentru "opinia publică", pentru că în România NU EXISTĂ OPINIE PUBLICĂ! Sigur, unii deontologi din presă se vor întreba retoric "ce căutăm noi în Afganistan", "să ne moară copiii acolo, pe pămînt străin", ultima propoziţie fiind pe cît de adevărată şi de dureroasă, pe atît de plină de lipici la public şi gospodine. În esenţă, e adevărată, însă atunci cînd vrei să te fuduleşti şi să spui apăsat că tu eşti "dîn NATO şî UE", trebuie să-ţi asumi. Ţin minte, acum cîţiva ani, în Iraq fiind, un jurnalist respectabil i-a numit pe militarii români prezenţi în teatrele de operaţii "căpşunarii din Iraq"! Şi asta pentru că militarii plecau cîte 6 luni într-o misiune extrem de dură, pentru bani, adică pentru 70 de dolari pe zi!, bani pe care nici în vis nu-i puteau cîştiga acasă! De aici, comparaţia cu "căpşunarii", sau cu "mercenarii". În definitiv, militarii prezenţi în teatrele de operaţii sînt mercenari! În noua Lege, militarii nu vor mai alege să meargă "voluntar" în misiuni externe, ci sînt obligaţi prin contract. Aşa, comparaţia cu mercenarii nu mai poate fi făcută!

Sigur, subiectul rămîne interesant, pentru mine, deoarece, am scris-o de nenumărate ori, personal cred că episodul armatelor naţionale este doar o mică paranteză în istoria militară a armatelor private, iar Noua Lume care se naşte sub ochii noştri are nevoie de o Nouă Securitate, iar această Industrie de Securitate Privată este structura cea mai pregătită să ofere baza securităţii noilor entităţi ce se vor creea! Pentru că, în ciuda intenselor "eforturi" de pace, războiul continuă să se desfăşoare, pe regiuni, cu punctualitate, în formele sale cele mai brutale. Trăim momentul conflictelor regionale, limitate, asimetrice şi, de multe ori, urbane! Secolul XXI este marcat de transformări profunde ale mediului de securitate. Lumea devine tot mai complexă şi interdependentă.

Într-o lume ce pare a fi a INSECURITĂŢII DOBÎNDITE, securitatea este un drept fundamental al fiinţei umane. Ea reprezintă o stare în care pericolele şi condiţiile care ar putea provoca daune fizice, psihice sau materiale sînt controlate într-o manieră care permite apărarea sănătăţii şi bunăstării indivizilor şi ale comunităţii umane. În concluzie, securitatea individului presupune controlul adecvat al pericolelor, nu absenţa lor totală, ea antrenînd cu sine o senzaţie de bunăstare, de linişte şi fără teama zilei de mîine. Securitatea individului ar trebui asigurată de către Stat, care, din păcate, este tot mai vulnerabil la schimbările societale, economice, militare şi de interacţiune cu actori non-statali. Actorii statali şi non-statali joacă un rol semnificativ în realizarea securităţii economice, atît la nivel naţional, cît şi regional şi global (General de brigadă dr. PIGUI Traian , SECURITATEA ECONOMICĂ ŞI SECURITATEA UMANĂ GLOBALĂ, UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE, CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE, Nr. 10 (XXII), August 2004). În acest moment, statele tradiţionale, Westfalice (!), se dovedesc incapabile de reacţie rapidă. Există o serie de surse ale insecurităţii. Printre acestea, potrivit studiului lui Julliette Voinov-Kohler, se află: securitatea economică (şomaj); securitatea utilizării (accesul la muncă, sărăcie, munca copiilor); securitatea alimentară (accesul inegal la hrană); protecţia sănătăţii (existenţa unor boli grave, accesul diferit şi diferenţiat la asistenţă medicală); securitatea mediului (poluarea apei, solului, aerului, tăierea pădurilor, catastrofe naturale); securitatea personală (violenţa fizică, violenţa domestică, abuzul asupra copiilor, probleme specifice sexului, demnitate umană, droguri etc.); securitatea culturală (atingerea adusă sistemului de valori, discriminare, opresiune); securitate politică (conflicte interstatale, libertatea de expresie, tortură, represiune, violarea drepturilor omului). Securitatea înseamnă că beneficiile obţinute, sînt protejate în faţa dezechilibrelor sociale, economice, politice. Securitatea umană se asigură mai uşor prin măsuri de prevenire decît prin intervenţii ulterioare, dar tocmai această prevenire - care necesită resurse investite! - nu se realizează în majoritatea statelor, lovite în ultimii ani de crize multiple.

Companiile de Securitate Private au absorbit forţă de muncă înalt calificată, în urma reformelor la nivelul structurilor de securitate, dar rămîn privite destul de "exotic" la noi în ţară. Acestea sînt societăţi comerciale care oferă servicii care, deseori, implică cunoştinţe temeinice în folosirea forţei. Trăsăturile distinctive ale PMC sînt: - Structura organizaţională: PMC sînt firme înregistrate cu structuri constituite; şi - Motivaţia: PMC furnizează servicii mai degrabă pentru profit decît din raţiuni politice. PMC-urile sînt extrem de diferite ca mărime, mergînd de la mici firme de consultanţă (BIGroup) la corporaţii transnaţionale uriaşe (G4S). Deşi PMC au apărut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, schimbările geopolitice şi restructurarea forţelor armate din multe ţări ca urmare a încheierii Războiului Rece au determinat dezvoltarea rapidă a industriei militare private. Astăzi peste 150 de companii furnizează servicii în peste 50 de ţări. Companiile Private de Securitate şi-au dovedit superioritatea în sprijinul oferit în manipularea logistică diversă, în gestionarea riscurilor, în culegerea de informaţii în special pentrumisiuni de menţinere a păcii şi în reconstrucţie, operaţiuni post-conflict. Deşi industria securităţii private tinde să devină indispensabilă unei societăţi moderne, paradoxal, aceasta nu figurează alături de sănătate şi administraţie locală în literatura de specialitate a managementul public. Dacă privim în ansamblu Industria Securităţii Private, constatăm că aceasta este prezentă în toate industriile unui stat modern (prof. univ. dr. Constantin Onişor, "IC într-o permanentă extindere", revista Geopolitica, anul VI, nr. 27, pag. 25). Industria poate fi definită pe paliere de activitate operaţională: servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor; servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori; servicii de gardă personală şi de activităţi tehnic-operative; servicii de proiectare şi instalare a sistemelor de supraveghere şi alarmare; servicii de dispecerat, monitorizare şi intervenţie; servicii de detectivi particulari (intelligence); activitate de învăţămînt, cercetare, training, audit; şcolarizare sau reconversie profesională; licenţiere în managementul tehnic sau operaţional; activităţi de training tehnic sau operaţional; audit intern şi extern al companiilor prestatoare de servicii de securitate privată. Această industrie se guvernează după legi statale şi se autoguvernează după standarde, regulamente interne, proceduri operaţionale. Potrivit lui Constantin Onişor (op.cit.), aria de cuprindere şi intersecţie a activităţii sale cu alte industrii ale statelor este atît pe verticală, cît şi pe orizontală, creînd ea însăşi, producţie şi servicii!

Termeni precum mercenari şi companii de securitate private (PSC) sînt folosiţi adesea pentru a desemna PMC. Pînă de curînd, erau numiţi mercenari actorii dintr-un conflict care sînt, în general, motivaţi de cîştigul personal. Termenul apare în unele tratate internaţionale, dar acestea au fost criticate pentru lipsă de acurateţe, deoarece se concentrează pe motivaţia acţiunilor, care este dificil de definit, şi nu pe acţiunile ca atare, iar prezenţa militarilor români în diferite teatre de operaţii, ca angajaţi ai Armatei Naţionale poate fi considerată ca atare! Jocul cererii şi ofertei, la sfîrşitul Războiului Rece, explică proliferarea CPS. Armatele au fost micşorate şi au dus la o disponibilitate de personal cu experienţă pentru contractorii privaţi (Avant, 2005, pp. 30-31), care, împreună cu foştii poliţişti,detectivi sau alte profesii implicate în aplicarea legii, şi foşti ofiţeri de intelligence, constituie, în mare măsură, "nucleul dur" de personal al PSC. Creşterea ponderii PSC în conflicte armate, sau în securitatea internă a unor state, mai ales după 11 septembrie 2001, face ca tiparele stabilite pentru această industrie să se lărgească, inclusiv în ceea ce priveşte unele funcţii considerate suverane, ale statului şi marchează o schimbare profundă în monopolul violenţei, ca un răspuns la cererea pieţei. Securitatea unei naţiuni devine o problemă de cooperare de tip public-privat, în care autorităţile şi instituţiile statului gestionează o familie de riscuri şi ameninţări iar firmele private de securitate devin responsabile pentru o altă mulţime de vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări, specifice domeniului privat al statului sau individului. Autorităţile specializate şi serviciile de securitate privată sînt într-o relaţie de complementaritate, ambele contribuind la realizarea unui mediu naţional de securitate favorabil dezvoltării economice. Statele, organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale, agenţiile umanitare şi de dezvoltare, corporaţiile multinaţionale şi chiar persoanele individuale pot contracta servicii militare oferite de PMC. În cazul statelor, aceste companii sînt deseori folosite pentru a compensa lipsa unei capacităţi naţionale, deci, cu precădere în noile entităţi statale apărute în ultimul timp, sau "autonomii". CMP furnizează servicii high-tech în domenii în care forţele armate nu îşi mai pot permite să instruiască personalul sau să ofere perspective atractive de avansare în carieră. În alte cazuri, PMC suplinesc o capacitate inexistentă. De exemplu, angajarea firmei israeliene Levdan i-a permis preşedintelui Republicii Congo-Brazzaville să creeze în 1994 o nouă forţă care a înlocuit unităţile militare fidele fostului preşedinte. Alte grupuri recurg la PMC pentru a-şi putea desfăşura activitatea în medii periculoase. PMC sînt potenţial utile ONU şi altor organizaţii internaţionale pentru că desfăşurarea lor ar stîrni mai puţine controverse politice decît decizia de a desfăşura trupe naţionale sub egida ONU. Această atitudine "civică" este valabilă şi în cazul "omului nou", dependent de fotoliu şi televizor, care "adoră" să lupte prin intermediul altcuiva! Externalizarea serviciilor de securitate a angajat Industria Privată de Securitate în responsabilităţi deosebite la nivel social şi societal: transportă, protejează şi procesează cash-ul ţării; păzeşte obiective strategice precum baraje, acumulări de apă, centrale nucleare, aeroporturi, tuneluri, poduri, unităţi militare, clădiri guvernamentale; sînt coparticipante la evenimente şi operaţiuni speciale sau asigură logistica necesară bunei desfăşurări a operaţiunilor guvernamentale, în rezolvarea situaţiilor de criză, sau a protecţiei infrastructurilor critice (echipament, mijloace de transport, sisteme de comunicaţii şi telecomunicaţii, informaţii la nivel C4!)

Se pune întrebarea firească: sînt PMC-urile mai rentabile decît forţele armate regulate? Datele privind rentabilitatea acestora nu sînt concludente. Angajaţii PMC "costă" destul de mult; salariile standard variază între 400 şi 1000 de dolari pe zi. Cei care susţin că PMC sînt mai rentabile decît armatele permanente se bazează de obicei pe următoarele argumente: - PMC pot angaja persoane care sînt adesea mult mai prost plătite; - guvernele nu sînt nevoite să ofere CMP beneficii ascunse, cum ar fi pensiile, îngrijiri medicale, condiţii de trai etc., deoarece acestea sînt de obicei incluse în contract; - PMC oferă posibilitatea creşterii rapide a forţei militare fără costurile implicate de întreţinerea pe termen lung a capacităţii militare; şi prin faptul că îndeplinesc misiuni necombative esenţiale, CMP dau forţelor armate posibilitatea de a se concentra pe misiunile de bază. Pe de altă parte trebuie luate în considerare şi următoarele argumente: - angajaţii PMC sînt, adesea, instruiţi pe spezele statului, ca membri ai armatelor naţionale; cînd pleacă la posturi mai bine plătite din sectorul privat, această pregătire este, de fapt, o subsidiere a operaţiunilor PMC; - practicile curente de subcontractare, în care un contract trece pe la mai multe firme diferite, poate reduce substanţial eficienţa sau duce chiar la pierderi. Comisia Europeană (la invitaţa căreia, la sfîrşitul anului trecut, am analizat înainte de adoptare Strategia Internă de Securitate Europeană!) prin intermediul Direcţiei Generale de educaţie şi cultură, în cadrul programului LEONARD, a susţinut demararea unui parteneriat social între CoESS, Confederaţia Europeană a Serviciilor de Securitate, şi UNI-EUROPA, care reprezintă peste 30 de sindicate naţionale în acest domeniu. În urma unei activităţi de trei ani a fost elaborat un manual de pregătire profesională la nivel european pentru pază şi supraveghere, în sfera industriei de securitate privată. Metodele utilizate de către formatorii din industria de securitate, inclusiv la nivelul ARSS, vor asigura personalului din aceste firme asimilarea de cunoştiinte minime, la nivel naţional, în vederea obţinerii certificatului de aptitudine sau a îndeplinirii unor exigenţe specifice în acest sens. În mod paradoxal, acestea ar putea avea o contribuţie importantă la stabilitatea mondială şi la neutralizarea forţelor nou apărute, pentru care actuala ordine internaţională reprezintă atît o constrîngere cît şi o resursă.

Parteneriatul între guverne şi Industria de Securitate Privată a depăşit stadiul de informare şi întrajutorare reciprocă, ba chiar deţine un rol major în protecţia Infrastructurilor Critice şi este singurul numitor comun al acestora, fiind singura componentă prezentă în: prevenire, criză, post-criză în acelaşi timp. Din multe puncte de vedere, activitatea unei companii private de securitate "poate constitui un centru de excelenţă"( Constantin Onişor, op.cit. pag.26) datorită managementului aplicat la cele mai înalte standarde de calitate. Evoluţia acestei industrii este într-o continuă dinamică şi interacţiune, determinate de: globalizarea riscului asimetric, riscurile şi ameninţările la adresa statului, instabilitatea şi conflictele regionale, geopolitica resurselor energetice.

În România, în contextul evoluţiilor de securitate la nivel regional şi global, se impun: realizarea unei culturi de securitate (pentru care militez pe acest blog de cîţiva ani!), structurile de decizie ale societăţii să fie construite pe principiul de adaptabilitate şi răspuns la crize şi parteneriatul între Guvern - ONG-uri - ISP în ceea ce priveşte managementul riscurilor, direct, fără intermediari de genul Prefecturilor (entităţi inutile administrativ şi mari consumatoare de fonduri). La nivelul industriei din România, Asociaţia Profesională a Companiilor de Securitate a realizat o evaluare a firmelor membre pentru anul 2010 din care a extras principalii indicatori ai direcţiilor spre care se îndreaptă industria de securitate. În total, firmele care au răspuns chestionarelor APCS au peste 15.000 de angajaţi şi desfăşoară afaceri de 350.000.000 de lei. Raportul Statistic al APCS relevă faptul că anul trecut efectele crizei economice mondiale nu au ocolit nici industria de securitate, numărul de angajaţi scăzînd cu 19%, iar cifra de afaceri fiind diminuată cu 15%. Din punctul de vedere al resurselor umane evidenţiem faptul că firmele de securitate deţin structuri mobile, uşor de manageriat, în care 7% din personal este reprezentat de cel de conducere şi administrativ. Comparativ cu anul 2009, în anul 2010, se înregistrează o creştere a cifrelor de afaceri pe următoarele tipuri de servicii: transport şi însoţire de valori, monitorizare şi dispecerizare, securitate evenimente, pregătire de specialitate şi proiectare şi service pentru sistemele electronice de securitate. Agentul de securitate din ţara noastră, pe activitatea căruia se sprijină o întreagă industrie de profil, trebuie sa fie respectat, protejat de lege, plătit corespunzător. În acelaşi timp, "el trebuie să furnizeze servicii de calitate, profesioniste, avînd un comportament respectuos şi civilizat, lipsit de abuzuri şi aroganţă", spune preşedintele APCS, Adrian Baciu. Incidentele din ultimul timp indică faptul că industria de securitate din România are nevoie de o reformă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu